>> Japanese

Kojiro Shiraishi Insect Collection. Odonata

Catalogue of the Kojiro Shiraishi Insect Collection, The University Museum, The University of Tokyo
- Odonata -

Shin-ichi Suda1, Yuki Sugiura2, Katsuhiro Awano3, Yulina Kato4, Hayato Ito5, Yasuhiro Ito6 & Masaya Yago6