>> Japanese

Masao Oita Insect Collection

Catalogue of the Masao Oita Insect Collection, The University Museum, The University of Tokyo

Masaya Yago1, Yulina Kato2, Hayato Ito3, Katsuhiro Awano4, Shuhei Niitsu1, Hajime Matsubara1, Yasuhiro Ito1 & Hideki Endo1

Specimen List

901matching. Displaying : 1 - 100
Next >Last >>|
Registration No. Family Scientific name Sex Date Locality Collector Note Image
OITA-Ins-01-001 Nymphalidae

Sasakia charonda

Male 26.vi.1977 Br. Sunaba, Kokufu-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-01-002 Nymphalidae

Sasakia charonda

Male 15.vi.1977 Br. Yoka-machi, Takayama City, Gifu Pref. T. Suzuki
OITA-Ins-01-003 Nymphalidae

Sasakia charonda

Male 26.vi.1977 Br. Sunaba, Kokufu-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-01-004 Nymphalidae

Sasakia charonda

Male 23.vi.1977 Br. Sunaba, Kokufu-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-01-005 Nymphalidae

Sasakia charonda

Male 26.vi.1977 Br. Sunaba, Kokufu-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-01-006 Nymphalidae

Sasakia charonda

Male 24.vi.1977 Br. Sunaba, Kokufu-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-01-007 Nymphalidae

Sasakia charonda

Male 25.vi.1977 Br. Sunaba, Kokufu-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-01-008 Nymphalidae

Sasakia charonda

Male 24.vi.1977 Br. Sakurano, Kokufu-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-01-009 Nymphalidae

Sasakia charonda

Male 20.vi.1975 Br. Kojin-dani, Kamienako,Takayama City, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-01-010 Nymphalidae

Sasakia charonda

Male 5.vii.1976 Br. Simogiri-machi, Takayama City, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-01-011 Nymphalidae

Sasakia charonda

Female 1.viii.1977 Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-01-012 Nymphalidae

Sasakia charonda

Female 13.vii.1976 Br. Utsue, Kokufu-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-01-013 Nymphalidae

Sasakia charonda

Female 18.vii.1976 Sunaba, Kokufu-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-01-014 Nymphalidae

Sasakia charonda

Female 12.vii.1975 Br. Kojin-dani, Kamienako, Takayama City, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-01-015 Nymphalidae

Sasakia charonda

Female 20.vii.1975 Br. Kojin-dani, Kamienako, Takayama City, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-01-016 Nymphalidae

Sasakia charonda

Female 9.vii.1976 Br. Sanfukuji-machi, Takayama City, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-01-017 Nymphalidae

Sasakia charonda

Female 19.vii.1975 Br. Kojin-dani, Kamienako, Takayama City, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-01-018 Nymphalidae

Sasakia charonda

Female 14.vii.1975 Br. Kojin-dani, Kamienako, Takayama City, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-01-019 Nymphalidae

Sasakia charonda

Female 11.vii.1975 Br. Kojin-dani, Kamienako, Takayama City, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-01-020 Nymphalidae

Sasakia charonda

Female 17.vii.1975 Br. Shiroyama, Horibata-machi, Takayama City, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-01-021 Nymphalidae

Sasakia charonda

Female 27.vi.1977 Br. Sunaba, Kokufu-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-01-022 Nymphalidae

Sasakia charonda

Female 24.vii.1975 Br. Kojin-dani, Kamienako-machi, Takayama City, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-01-023 Nymphalidae

Sasakia charonda

Female 19.vii.1975 Br. Kojin-dani, Kamienako-machi, Takayama City, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-01-024 Nymphalidae

Sasakia charonda

Female 22.vii.1975 Br. Kojin-dani, Kamienako-machi, Takayama City, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-01-025 Nymphalidae

Sasakia charonda

Male 2.vii.1978 Br. Uenohara-machi, Kitatsuru-gun, Yamanashi Pref. Unmounted.
OITA-Ins-01-026 Nymphalidae

Sasakia charonda

Female 4.vii.1978 Br. Uenohara-machi, Kitatsuru-gun, Yamanashi Pref. Unmounted.
OITA-Ins-02-001 Papilionidae

Atrophaneura alcinous

Female 1.viii.1976 Br. Kasugawa, Ibigawa-cho, Ibi-gun, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-02-002 Papilionidae

Atrophaneura alcinous

Female 1.viii.1976 Br. Kasugawa, Ibigawa-cho, Ibi-gun, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-02-003 Papilionidae

Atrophaneura alcinous

Female 6.viii.1976 Br. Kasugawa, Ibigawa-cho, Ibi-gun, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-02-004 Papilionidae

Atrophaneura alcinous

Female 6.viii.1976 Kasugawa, Ibigawa-cho, Ibi-gun, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-02-005 Papilionidae

Atrophaneura alcinous

Male 6.viii.1976 Br. Kasugawa, Ibigawa-cho, Ibi-gun, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-02-006 Papilionidae

Atrophaneura alcinous

Male 1.viii.1976 Br. Kasugawa, Ibigawa-cho, Ibi-gun, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-02-007 Papilionidae

Atrophaneura alcinous

Male 31.vii.1976 Br. Kasugawa, Ibigawa-cho, Ibi-gun, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-02-008 Papilionidae

Atrophaneura alcinous

Male 21.viii.1976 Br. Kasugawa, Ibigawa-cho, Ibi-gun, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-02-009 Papilionidae

Atrophaneura alcinous

Male 20.viii.1976 Br. Kasugawa, Ibigawa-cho, Ibi-gun, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-02-010 Papilionidae

Atrophaneura alcinous

Female 18.viii.1974 Kutami-machi, Kamoto-gun, Kumamoto Pref. S. Nishikawa
OITA-Ins-02-011 Papilionidae

Papilio thaiwanus

Male No data
OITA-Ins-02-012 Papilionidae

Papilio thaiwanus

Male No data
OITA-Ins-02-013 Papilionidae

Papilio memnon

Male 18.vi.1975 Br. Kumamoto City, Kumamoto Pref. S. Nishikawa
OITA-Ins-02-014 Papilionidae

Papilio memnon

Male 13.vi.1975 Br. Kumamoto City, Kumamoto Pref. S. Nishikawa
OITA-Ins-02-015 Papilionidae

Papilio memnon

Female 21.vi.1975 Br. Kumamoto City, Kumamoto Pref. S. Nishikawa
OITA-Ins-02-016 Papilionidae

Papilio protenor

Female 22.ix.1974 Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-03-001 Papilionidae

Papilio dehaanii

Male 4.vi.1975 Moriyasu-dani, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-03-002 Papilionidae

Papilio dehaanii

Male 4.vi.1975 Moriyasu-dani, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-03-003 Papilionidae

Papilio maackii

Male 28.iv.1976 Mt. Nishikiyama, Nishiki-machi, Takayama City, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-03-004 Papilionidae

Papilio dehaanii

Male 15.v.1975 Inotani, Osawano-machi, Kaminikawa-gun, Toyama Pref. K. Tanibata
OITA-Ins-03-005 Papilionidae

Papilio maackii

Female 26.iv.1977 Br. Hiwada, Takane-mura, Ono-gun, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-03-006 Papilionidae

Papilio maackii

Male No data
OITA-Ins-03-007 Papilionidae

Papilio dehaanii

Male No data
OITA-Ins-03-008 Papilionidae

Papilio dehaanii

Female 11.iii.1976 Br. Shioya-machi, Takayama City, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-03-009 Papilionidae

Papilio dehaanii

Female 15.iv.1975 Br. Kojin-dani, Kamienako, Takayama City, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-03-010 Papilionidae

Papilio maackii

Male 19.viii.1978 Moriyasu-dani, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-03-011 Papilionidae

Papilio maackii

Male 9.viii.1975 Kojin-dani, Kamienako, Takayama City, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-03-012 Papilionidae

Papilio maackii

Male 11.viii.1976 Sekiya, Kaida-mura, Kiso-gun, Nagano Pref. Y. Asano
OITA-Ins-03-013 Papilionidae

Papilio dehaanii

Male 9.viii.1975 Kojin-dani, Kamienako, Takayama City, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-03-014 Papilionidae

Papilio maackii

Male 19.viii.1976 Moriyasu-dani, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-03-015 Papilionidae

Papilio dehaanii

Male 4.vi.1975 Moriyasu-dani, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-04-001 Papilionidae

Papilio maackii

Male 4.vi.1975 Moriyasu-dani, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-04-002 Papilionidae

Papilio dehaanii

Male 4.vi.1975 Moriyasu-dani, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-04-003 Papilionidae

Papilio dehaanii

Male 4.vi.1975 Moriyasu-dani, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-04-004 Papilionidae

Papilio dehaanii

Male 18.v.1975 Gonbou, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-04-005 Papilionidae

Papilio dehaanii

Male 18.v.1975 Gonbou, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-04-006 Papilionidae

Papilio maackii

Male 4.vi.1975 Moriyasu-dani, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-04-007 Papilionidae

Papilio maackii

Male 4.viii.1971 Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-04-008 Papilionidae

Papilio maackii

Male 19.viii.1976 Moriyasu-dani, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-04-009 Papilionidae

Papilio maackii

Male 4.vi.1975 Moriyasu-dani, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-04-010 Papilionidae

Papilio maackii

Male 18.v.1975 Gonbou, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-04-011 Papilionidae

Papilio maackii

Male 9.viii.1975 Kojin-dani, Kamienako-machi, Takayama City, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-04-012 Papilionidae

Papilio dehaanii

Male 19.viii.1976 Moriyasu-dani, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-04-013 Papilionidae

Papilio maackii

Male 4.vi.1975 Moriyasu-dani, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-04-014 Papilionidae

Papilio maackii

Male 28.iv.1976 Mt. Nishikiyama, Nishiki-machi, Takayama City, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-04-015 Papilionidae

Papilio dehaanii

Male 15.v.1975 Inotani, Osawano-machi, Kaminikawa-gun, Toyama Pref. K. Tanibata
OITA-Ins-04-016 Papilionidae

Papilio dehaanii

Male 4.vi.1975 Moriyasu-dani, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-04-017 Papilionidae

Papilio maackii

Male 4.vi.1975 Moriyasu-dani, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-05-001 Papilionidae

Atrophaneura alcinous

Female 7.vii.1976 Br. Kasugawa, Ibigawa-cho, Ibi-gun, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-05-002 Papilionidae

Atrophaneura alcinous

Female 17.viii.1976 Br. Kasugawa, Ibigawa-cho, Ibi-gun, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-05-003 Papilionidae

Atrophaneura alcinous

Male 31.vii.1976 Br. Kasugawa, Ibigawa-cho, Ibi-gun, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-05-004 Papilionidae

Atrophaneura alcinous

Male 2.viii.1976 Br. Kasugawa, Ibigawa-cho, Ibi-gun, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-05-005 Papilionidae

Papilio memnon

Male 11.vi.1973 Shokei, Giran Pref., Taiwan. T. Suzuki
OITA-Ins-05-006 Papilionidae

Papilio memnon

Male 13.vi.1975 Br. Kumamoto City, Kumamoto Pref. S. Nishikawa
OITA-Ins-05-007 Papilionidae

Papilio memnon

Female 21.vi.1975 Br. Kumamoto City, Kumamoto Pref. S. Nishikawa
OITA-Ins-05-008 Papilionidae

Papilio protenor

Female 15.xi.1975 Br. Mt. Nachisan, Nachikatsura-cho, Higashi-muro-gun, Wakayama Pref. Y. Asano Collected from Zanthoxylum piperitum.
OITA-Ins-05-009 Papilionidae

Papilio macilentus

Male 9.viii.1975 Kojin-dani, Kamienako-machi, Takayama City, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-05-010 Papilionidae

Papilio maackii

Female 24.viii.1975 Kojin-dani, Kamienako-machi, Takayama City, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-05-011 Papilionidae

Papilio maackii

Male 26.vii.1976 Kojin-dani, Kamienako-machi, Takayama City, Gifu Pref. Y. Asano
OITA-Ins-05-012 Papilionidae

Papilio protenor

Female 3.xi.1975 Br. Ichinono, Nachikatsuura-cho, Higashi-muro-gun, Wakayama Pref. Y. Asano
OITA-Ins-05-013 Papilionidae

Pachliopta aristolochiae

Female No data
OITA-Ins-05-014 Papilionidae

Pachliopta aristolochiae

Male 13.iii.1974 Mt. Kawarayama, Ishigaki Is., Okinawa Pref. S. Nishida
OITA-Ins-05-015 Papilionidae

Atrophaneura polyeuctes

Male No data
OITA-Ins-05-016 Papilionidae

Atrophaneura horishana

Male No data
OITA-Ins-06-001 Papilionidae

Papilio protenor

Female 9.ix.1975 Ichinono, Nachikatsuura-cho, Higashi-muro-gun, Wakayama Pref. Y. Asano
OITA-Ins-06-002 Papilionidae

Papilio protenor

Female 18.vii.1976 Washizu, Kosai City, Shizuoka Pref. Y. Asano
OITA-Ins-06-003 Papilionidae

Papilio macilentus

Female 31.vii.1977 Shiroyama, Horibata-machi, Takayama City, Gifu Pref. M. Hibino
OITA-Ins-06-004 Papilionidae

Papilio nephelus

Male No data
OITA-Ins-06-005 Papilionidae

Papilio helenus

Female 10.ix.1975 Kuki-cho, Owase City, Mie Pref. Y. Asano
OITA-Ins-06-006 Papilionidae

Papilio helenus

Male Midori-dani, Neo-mura, Motosu-gun, Gifu Pref. K. Goto
OITA-Ins-06-007 Papilionidae

Papilio helenus

Male No data
OITA-Ins-06-008 Papilionidae

Papilio helenus

Female 9.ix.1975 Arida, Kushimoto-machi, Nishi-Muro-gun, Wakayama Pref. Y. Asano
OITA-Ins-06-009 Papilionidae

Papilio helenus

Male 3.viii.1974 Mt. Hokei-zan, Kita-Kyushu City, Fukuoka Pref. S. Nishikawa
OITA-Ins-06-010 Papilionidae

Papilio castor

Male No data
901matching. Displaying : 1 - 100
Next >Last >>|