>> Japanese

Masao Oita Insect Collection

Catalogue of the Masao Oita Insect Collection, The University Museum, The University of Tokyo

Masaya Yago1, Yulina Kato2, Hayato Ito3, Katsuhiro Awano4, Shuhei Niitsu1, Hajime Matsubara1, Yasuhiro Ito1 & Hideki Endo1

OITA-Ins 21

63matching. Displaying : 1 - 63


Registration No. Family Scientific name Sex Locality Date Collector Note
OITA-Ins-21-001 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Hiyomo, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 18.v.1975 Y. Asano
OITA-Ins-21-002 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Hiyomo, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 18.v.1975 Y. Asano
OITA-Ins-21-003 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Hiyomo, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 18.v.1975 Y. Asano
OITA-Ins-21-004 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Horado-mura, Mugi-gun, Gifu Pref. 6.v.1975 T. Matsuo
OITA-Ins-21-005 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Horado-mura, Mugi-gun, Gifu Pref. 6.v.1975 T. Matsuo
OITA-Ins-21-006 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Horado-mura, Mugi-gun, Gifu Pref. 6.v.1975 T. Matsuo
OITA-Ins-21-007 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Ishiura-machi, Takayama City, Gifu Pref. 1.vi.1975 Y. Asano
OITA-Ins-21-008 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Ishiura-machi, Takayama City, Gifu Pref. 1.vi.1975 Y. Asano
OITA-Ins-21-009 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Ishiura-machi, Takayama City, Gifu Pref. 1.vi.1975 Y. Asano
OITA-Ins-21-010 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Hatahoko, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 25.v.1976 Y. Asano
OITA-Ins-21-011 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Hatahoko, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 25.v.1976 Y. Asano
OITA-Ins-21-012 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Hatahoko, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 27.v.1976 Y. Asano
OITA-Ins-21-013 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Hatahoko, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 25.v.1976 Y. Asano
OITA-Ins-21-014 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Hatahoko, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 27.v.1976 Y. Asano
OITA-Ins-21-015 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Hatahoko, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 25.v.1976 Y. Asano
OITA-Ins-21-016 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Hatahoko, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 25.v.1976 Y. Asano
OITA-Ins-21-017 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Choshi-dani, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 28.vi.1976 Y. Asano
OITA-Ins-21-018 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Hiyomo, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 18.v.1975 Y. Asano
OITA-Ins-21-019 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Gonbou, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 18.v.1975 Y. Asano
OITA-Ins-21-020 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Gonbou, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 18.v.1975 Y. Asano
OITA-Ins-21-021 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Gonbou, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 15.v.1975 Y. Asano
OITA-Ins-21-022 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Gonbou, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 18.v.1975 Y. Asano
OITA-Ins-21-023 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Gonbou, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 18.v.1975 Y. Asano
OITA-Ins-21-024 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Gonbou, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 18.v.1975 Y. Asano
OITA-Ins-21-025 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Gonbou, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 18.v.1975 Y. Asano
OITA-Ins-21-026 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Hatahoko, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 25.v.1976 Y. Asano
OITA-Ins-21-027 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Hatahoko, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 25.v.1976 Y. Asano
OITA-Ins-21-028 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 25.v.1975 Y. Asano
OITA-Ins-21-029 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Kansaka, Kami-Takara-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 27.v.1976 Y. Asano
OITA-Ins-21-030 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Gonbou, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 18.v.1975 Y. Asano
OITA-Ins-21-031 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Gonbou, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 18.v.1975 Y. Asano
OITA-Ins-21-032 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Gonbou, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 15.v.1975 Y. Asano
OITA-Ins-21-033 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Gonbou, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 18.v.1975 Y. Asano
OITA-Ins-21-034 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Gonbou, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 18.v.1975 Y. Asano
OITA-Ins-21-035 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Gonbou, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 18.v.1975 Y. Asano
OITA-Ins-21-036 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Gonbou, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 18.v.1975 Y. Asano
OITA-Ins-21-037 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 25.v.1975 Y. Asano
OITA-Ins-21-038 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 25.v.1975 Y. Asano
OITA-Ins-21-039 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Female Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 24.v.1976 Y. Asano
OITA-Ins-21-040 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 25.v.1975 Y. Asano
OITA-Ins-21-041 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 25.v.1975 Y. Asano
OITA-Ins-21-042 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 25.v.1975 Y. Asano
OITA-Ins-21-043 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 25.v.1975 Y. Asano
OITA-Ins-21-044 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 11.v.1975 Y. Asano
OITA-Ins-21-045 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 19.v.1976 Br. Y. Asano
OITA-Ins-21-046 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 24.v.1976 Y. Asano
OITA-Ins-21-047 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 18.v.1976 Br. Y. Asano
OITA-Ins-21-048 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Female Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 24.v.1976 Br. Y. Asano
OITA-Ins-21-049 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 24.v.1976 Br. Y. Asano
OITA-Ins-21-050 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 25.v.1975 Y. Asano
OITA-Ins-21-051 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Female Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 22.v.1976 Br. Y. Asano
OITA-Ins-21-052 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 25.v.1975 Y. Asano
OITA-Ins-21-053 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 15.vi.1974 Y. Asano
OITA-Ins-21-054 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 24.v.1976 Y. Asano
OITA-Ins-21-055 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 25.v.1975 Y. Asano
OITA-Ins-21-056 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 19.v.1976 Br. Y. Asano
OITA-Ins-21-057 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 25.v.1975 Y. Asano
OITA-Ins-21-058 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 25.v.1975 Y. Asano
OITA-Ins-21-059 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 24.v.1976 Y. Asano
OITA-Ins-21-060 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 25.v.1975 Y. Asano
OITA-Ins-21-061 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Sunouchi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 15.v.1976 Y. Asano
OITA-Ins-21-062 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 24.v.1976 Y. Asano
OITA-Ins-21-063 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 24.v.1976 Y. Asano