>> Japanese

Masao Oita Insect Collection

Catalogue of the Masao Oita Insect Collection, The University Museum, The University of Tokyo

Masaya Yago1, Yulina Kato2, Hayato Ito3, Katsuhiro Awano4, Shuhei Niitsu1, Hajime Matsubara1, Yasuhiro Ito1 & Hideki Endo1

OITA-Ins 19

20matching. Displaying : 1 - 20


Registration No. Family Scientific name Sex Locality Date Collector Note
OITA-Ins-19-001 Nymphalidae

Sasakia charonda

Male Kojin-dani, Kamienako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 19.vi.1975 Br. Y. Asano
OITA-Ins-19-002 Nymphalidae

Sasakia charonda

Male Gonbou, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 5.vii.1976 Br. Y. Asano
OITA-Ins-19-003 Nymphalidae

Sasakia charonda

Male Sakurano, Kokufu-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 24.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-19-004 Nymphalidae

Sasakia charonda

Female Sunaba, Kokufu-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 26.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-19-005 Nymphalidae

Apatura metis

Male Tomenohara, Takane-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 17.vii.1977 Y. Asano
OITA-Ins-19-006 Nymphalidae

Apatura metis

Male Sekiya, Kaida-mura, Kiso-gun, Nagano Pref. 11.viii.1976 Y. Asano
OITA-Ins-19-007 Nymphalidae

Apatura metis

Male Moriyasu-dani, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 9.vii.1975 Y. Asano
OITA-Ins-19-008 Nymphalidae

Apatura metis

Male Asahata-dani, Shioya-machi, Takayama City, Gifu Pref. 14.vii.1975 Br. Y. Asano
OITA-Ins-19-009 Nymphalidae

Apatura metis

Male Komukari, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 9.vii.1975 Y. Asano
OITA-Ins-19-010 Nymphalidae

Apatura metis

Male Asahata-dani, Shioya-machi, Takayama City, Gifu Pref. 5.vii.1975 Br. Y. Asano
OITA-Ins-19-011 Nymphalidae

Apatura metis

Male Tomenohara, Takane-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 11.viii.1976 Y. Asano
OITA-Ins-19-012 Nymphalidae

Apatura metis

Male Tomenohara, Takane-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 23.vii.1976 Y. Asano
OITA-Ins-19-013 Nymphalidae

Apatura metis

Male Moriyasu-dani, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 14.vii.1975 Br. Y. Asano
OITA-Ins-19-014 Nymphalidae

Apatura metis

Male Hiwada, Takane-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 17.vii.1975 Y. Asano
OITA-Ins-19-015 Nymphalidae

Apatura metis

Male Nukazuka, Katano-machi, Takayama City, Gifu Pref. 8.viii.1975 Y. Asano
OITA-Ins-19-016 Nymphalidae

Apatura metis

Male Sanno-pass, Shimoenako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 27.vii.1975 Y. Asano
OITA-Ins-19-017 Nymphalidae

Apatura metis

Male Tomenohara, Takane-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 5.viii.1975 Y. Asano
OITA-Ins-19-018 Nymphalidae

Apatura metis

Male Tomenohara, Takane-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 23.vii.1976 Y. Asano
OITA-Ins-19-019 Nymphalidae

Hestina assimilis

Male No data
OITA-Ins-19-020 Nymphalidae

Hestina assimilis

Male No data