>> Japanese

Masao Oita Insect Collection

Catalogue of the Masao Oita Insect Collection, The University Museum, The University of Tokyo

Masaya Yago1, Yulina Kato2, Hayato Ito3, Katsuhiro Awano4, Shuhei Niitsu1, Hajime Matsubara1, Yasuhiro Ito1 & Hideki Endo1

OITA-Ins 17

126matching. Displaying : 1 - 126


Registration No. Family Scientific name Sex Locality Date Collector Note
OITA-Ins-17-001 Lycaenidae

Favonius taxila

Female Mozumi, Kamioka-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 7.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-002 Lycaenidae

Favonius taxila

Female Mozumi, Kamioka-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 9.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-003 Lycaenidae

Chrysozephyrus smaragdinus

Male Kojin-dani, Kamienako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 29.v.1976 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-004 Lycaenidae

Chrysozephyrus smaragdinus

Male Kojin-dani, Kamienako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 31.v.1976 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-005 Lycaenidae

Neozephyrus japonicus

Male Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 4.vii.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-006 Lycaenidae

Neozephyrus japonicus

Male Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 4,vii.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-007 Lycaenidae

Neozephyrus japonicus

Male Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 3.vii.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-008 Lycaenidae

Neozephyrus japonicus

Male Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 4.vii.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-009 Lycaenidae

Neozephyrus japonicus

Male Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 4.vii.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-010 Lycaenidae

Neozephyrus japonicus

Male Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 3.vii.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-011 Lycaenidae

Neozephyrus japonicus

Male Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 3.vii.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-012 Lycaenidae

Neozephyrus japonicus

Male Kamienako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 29.vi.1975 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-013 Lycaenidae

Neozephyrus japonicus

Male No data
OITA-Ins-17-014 Lycaenidae

Favonius jezoensis

Male Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 2.vii.1977 Y. Asano
OITA-Ins-17-015 Lycaenidae

Favonius ultramarinus

Female Tazawa, Toyoshina-machi, Azumi-gun, Nagano Pref. 10.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-016 Lycaenidae

Favonius ultramarinus

Female Tazawa, Toyoshina-machi, Azumi-gun, Nagano Pref. 12.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-017 Lycaenidae

Favonius jezoensis

Female Moriyasu-dani, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 9.vii.1975 Y. Asano
OITA-Ins-17-018 Lycaenidae

Favonius ultramarinus

Female Toyoshina-machi, Azumi-gun, Nagano Pref. 9.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-019 Lycaenidae

Favonius taxila

Female Mozumi, Kamioka-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 5.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-020 Lycaenidae

Favonius ultramarinus

Female Toyoshina-machi, Azumi-gun, Nagano Pref. 8.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-021 Lycaenidae

Favonius taxila

Female Jogashima, Kawai-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 5.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-022 Lycaenidae

Favonius ultramarinus

Female Tazawa, Toyoshina-machi, Azumi-gun, Nagano Pref. 12.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-023 Lycaenidae

Favonius jezoensis

Female Mozumi, Kamioka-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 6.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-024 Lycaenidae

Favonius jezoensis

Female Futatsuya, Kawai-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 4.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-025 Lycaenidae

Favonius orientalis

Female Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 21.vii.1976 Y. Asano
OITA-Ins-17-026 Lycaenidae

Favonius jezoensis

Male Kojin-dani, Kamienako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 30.vi.1975 Y. Asano
OITA-Ins-17-027 Lycaenidae

Favonius jezoensis

Male Kojin-dani, Kamienako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 30.vi.1975 Y. Asano
OITA-Ins-17-028 Lycaenidae

Favonius jezoensis

Male Mt. Obora, Kamioka-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 7.vii.1976 Y. Asano
OITA-Ins-17-029 Lycaenidae

Favonius jezoensis

Male Mt. Obora, Kamioka-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 15.vii.1976 Y. Asano
OITA-Ins-17-030 Lycaenidae

Favonius jezoensis

Male Mt. Obora, Kamioka-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 7.vii.1976 Y. Asano
OITA-Ins-17-031 Lycaenidae

Favonius jezoensis

Male Mt. Obora, Kamioka-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 7.vii.1976 Y. Asano
OITA-Ins-17-032 Lycaenidae

Favonius orientalis

Male Shiroyama-park, Takayama City, Gifu Pref. 3.vii.1976 Y. Asano
OITA-Ins-17-033 Lycaenidae

Favonius jezoensis

Male Mt. Obora, Kamioka-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 15.vii.1976 Y. Asano
OITA-Ins-17-034 Lycaenidae

Favonius jezoensis

Male Tomenohara, Takane-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 23.vii.1976 Y. Asano
OITA-Ins-17-035 Lycaenidae

Favonius jezoensis

Male Mt. Obora, Kamioka-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 15.vii.1976 Y. Asano
OITA-Ins-17-036 Lycaenidae

Favonius jezoensis

Male Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 2.vii.1977 Y. Asano
OITA-Ins-17-037 Lycaenidae

Favonius ultramarinus

Male Urushihara, Kami-Yahagi-cho, Ena City, Gifu Pref. 8.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-038 Lycaenidae

Favonius ultramarinus

Male Tazawa, Toyoshina-machi, Azumi-gun, Nagano Pref. 9.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-039 Lycaenidae

Favonius ultramarinus

Male Toyoshina-machi, Azumi-gun, Nagano Pref. 7.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-040 Lycaenidae

Favonius orientalis

Male Shiroyama, Horibata-machi, Takayama City, Gifu Pref. 29.vi.1975 Y. Asano
OITA-Ins-17-041 Lycaenidae

Favonius orientalis

Male Shiroyama, Horibata-machi, Takayama City, Gifu Pref. 29.vi.1975 Y. Asano
OITA-Ins-17-042 Lycaenidae

Favonius jezoensis

Male Mozumi, Kamioka-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 4.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-043 Lycaenidae

Favonius jezoensis

Male Urushigaito-machi, Takayama City, Gifu Pref. 3.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-044 Lycaenidae

Favonius jezoensis

Male Mozumi, Kamioka-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 4.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-045 Lycaenidae

Favonius jezoensis

Male Tomenohara, Takane-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 17.vii.1977 Y. Asano
OITA-Ins-17-046 Lycaenidae

Favonius orientalis

Male Shiroyama, Shinmei-machi, Takayama City, Gifu Pref. 1.vii.1975 Y. Asano
OITA-Ins-17-047 Lycaenidae

Favonius jezoensis

Male Mt. Obora, Kamioka-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 4.vii.1976 Y. Asano
OITA-Ins-17-048 Lycaenidae

Favonius taxila

Male Mozumi, Kamioka-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 5.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-049 Lycaenidae

Favonius taxila

Male Mozumi, Kamioka-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 5.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-050 Lycaenidae

Favonius taxila

Male Mozumi, Kamioka-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 5.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-051 Lycaenidae

Favonius taxila

Male Mozumi, Kamioka-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 4.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-052 Lycaenidae

Favonius taxila

Male Mozumi, Kamioka-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 6.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-053 Lycaenidae

Favonius taxila

Male Mozumi, Kamioka-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 6.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-054 Lycaenidae

Favonius taxila

Male Mozumi, Kamioka-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 5.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-055 Lycaenidae

Favonius taxila

Male Mozumi, Kamioka-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 5.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-056 Lycaenidae

Favonius taxila

Male Mozumi, Kamioka-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 6.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-057 Lycaenidae

Favonius taxila

Male Mozumi, Kamioka-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 5.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-058 Lycaenidae

Favonius ultramarinus

Male Toyoshina-machi, Azumi-gun, Nagano Pref. 5.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-059 Lycaenidae

Favonius taxila

Female Mozumi, Kamioka-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 7.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-060 Lycaenidae

Favonius taxila

Female Mozumi, Kamioka-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 6.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-061 Lycaenidae

Favonius orientalis

Female Shiroyama, Shinmei-machi, Takayama City, Gifu Pref. 13.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-062 Lycaenidae

Favonius orientalis

Female Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 21.vii.1976 Y. Asano
OITA-Ins-17-063 Lycaenidae

Favonius taxila

Female Mozumi, Kamioka-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 7.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-064 Lycaenidae

Favonius taxila

Female Mozumi, Kamioka-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 7.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-065 Lycaenidae

Favonius taxila

Female Mozumi, Kamioka-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 7.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-066 Lycaenidae

Favonius taxila

Male Mozumi, Kamioka-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 6.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-067 Lycaenidae

Favonius taxila

Male Mozumi, Kamioka-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 7.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-068 Lycaenidae

Favonius taxila

Male Mozumi, Kamioka-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 13.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-069 Lycaenidae

Favonius orientalis

Female Sanno-pass, Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 7.viii.1976 Y. Asano
OITA-Ins-17-070 Lycaenidae

Favonius taxila

Female Mozumi, Kamioka-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 7.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-071 Lycaenidae

Favonius orientalis

Female Obihiro City, Hokkaido 20.vii.1962 H. Ono
OITA-Ins-17-072 Lycaenidae

Favonius taxila

Female Mozumi, Kamioka-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 8.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-073 Lycaenidae

Favonius taxila

Female Mozumi, Kamioka-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 7.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-074 Lycaenidae

Sibataniozephyrus fujisanus

Female Nagano Pref. 10.vii.1963 T. Matsuo
OITA-Ins-17-075 Lycaenidae

Favonius taxila

Female Mozumi, Kamioka-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 4.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-076 Lycaenidae

Favonius taxila

Female Mozumi, Kamioka-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 6.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-077 Lycaenidae

Favonius taxila

Female Futatsuya, Kawai-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 19.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-078 Lycaenidae

Favonius taxila

Female Mozumi, Kamioka-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 7.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-079 Lycaenidae

Favonius taxila

Female Mozumi, Kamioka-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 8.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-080 Lycaenidae

Favonius taxila

Female Mozumi, Kamioka-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 7.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-081 Lycaenidae

Favonius taxila

Male Mozumi, Kamioka-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 7.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-082 Lycaenidae

Favonius taxila

Male Mozumi, Kamioka-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 7.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-083 Lycaenidae

Favonius orientalis

Male Shiroyama, Shinmei-machi, Takayama City, Gifu Pref. 31.v.1977 Br. M. Hibino
OITA-Ins-17-084 Lycaenidae

Favonius orientalis

Male Yamaguchi-machi, Takayama City, Gifu Pref. 26.vi.1975 Y. Asano
OITA-Ins-17-085 Lycaenidae

Favonius orientalis

Male Shiroyama, Horibata-machi, Takayama City, Gifu Pref. 29.vi.1975 Y. Asano
OITA-Ins-17-086 Lycaenidae

Favonius taxila

Male Mt. Obora, Kamioka-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 4.vii.1976 Y. Asano
OITA-Ins-17-087 Lycaenidae

Favonius ultramarinus

Male Toyoshina-machi, Azumi-gun, Nagano Pref. 5.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-088 Lycaenidae

Favonius taxila

Female Mozumi, Kamioka-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 5.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-089 Lycaenidae

Favonius yuasai

Female Tazawa, Toyoshina-machi, Minamiazumi-gun, Nagano Pref. 19.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-090 Lycaenidae

Favonius yuasai

Male Tazawa, Toyoshina-machi, Minamiazumi-gun, Nagano Pref. 8.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-091 Lycaenidae

Favonius yuasai

Female No data
OITA-Ins-17-092 Lycaenidae

Favonius jezoensis

Male Mt. Obora, Kamioka-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 15.vii.1976 Y. Asano
OITA-Ins-17-093 Lycaenidae

Favonius orientalis

Male Shiroyama, Horibata-machi, Takayama City, Gifu Pref. 29.vi.1975 Y. Asano
OITA-Ins-17-094 Lycaenidae

Favonius ultramarinus

Male Toyoshina-machi, Azumi-gun, Nagano Pref. 6.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-095 Lycaenidae

Favonius orientalis

Male Shiroyama, Horibata-machi, Takayama City, Gifu Pref. 29.vi.1975 Y. Asano
OITA-Ins-17-096 Lycaenidae

Favonius orientalis

Male Shiroyama-park, Takayama City, Gifu Pref. 3.vii.1976 Y. Asano
OITA-Ins-17-097 Lycaenidae

Favonius saphirinus

Male No data
OITA-Ins-17-098 Lycaenidae

Favonius saphirinus

Male Otofuke-cho, Tokachi, Hokkaido 25.vii.1970 T. Suzuki
OITA-Ins-17-099 Lycaenidae

Favonius orientalis

Male Shiroyama, Horibata-machi, Takayama City, Gifu Pref. 13.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-100 Lycaenidae

Favonius orientalis

Male Shiroyama, Horibata-machi, Takayama City, Gifu Pref. 11.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-101 Lycaenidae

Neozephyrus japonicus

Male Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 3.vii.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-102 Lycaenidae

Favonius taxila

Male Futatsuya, Kawai-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 19.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-17-103 Lycaenidae

Phengaris teleius

Female Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 9.viii.1977 Y. Asano
OITA-Ins-17-104 Lycaenidae

Phengaris teleius

Male Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 7.viii.1976 Y. Asano
OITA-Ins-17-105 Lycaenidae

Phengaris teleius

Female Sanno-pass, Katano-machi, Takayama City, Gifu Pref. 8.viii.1975 Y. Asano
OITA-Ins-17-106 Lycaenidae

Phengaris teleius

Male Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 7.viii.1976 Y. Asano
OITA-Ins-17-107 Lycaenidae

Phengaris teleius

Male Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 4.viii.1977 Y. Asano
OITA-Ins-17-108 Lycaenidae

Phengaris teleius

Male Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 6.viii.1976 Y. Asano
OITA-Ins-17-109 Lycaenidae

Phengaris teleius

Female Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 4.viii.1977 Y. Asano
OITA-Ins-17-110 Lycaenidae

Phengaris teleius

Female Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 17.viii.1976 Y. Asano
OITA-Ins-17-111 Lycaenidae

Phengaris teleius

Female Sanno-pass, Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 17.viii.1976 Y. Asano
OITA-Ins-17-112 Lycaenidae

Phengaris teleius

Male Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 7.viii.1976 Y. Asano
OITA-Ins-17-113 Lycaenidae

Phengaris teleius

Male Sanno-pass, Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 17.viii.1976 Y. Asano
OITA-Ins-17-114 Lycaenidae

Phengaris teleius

Male Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 4.viii.1977 Y. Asano
OITA-Ins-17-115 Lycaenidae

Phengaris teleius

Male Yoshibu, Tano, Kokonoe-machi, Kusu-gun, Oita Pref. 8.viii.1976 S. Nomura
OITA-Ins-17-116 Lycaenidae

Phengaris teleius

Male Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 7.viii.1976 Y. Asano
OITA-Ins-17-117 Lycaenidae

Phengaris teleius

Female Sanno-pass, Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 17.viii.1977 Y. Asano
OITA-Ins-17-118 Lycaenidae

Phengaris teleius

Female Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 4.viii.1977 Y. Asano
OITA-Ins-17-119 Lycaenidae

Phengaris teleius

Female Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 4.viii.1977 Y. Asano
OITA-Ins-17-120 Lycaenidae

Phengaris teleius

Male Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 4.viii.1977 Y. Asano
OITA-Ins-17-121 Lycaenidae

Phengaris teleius

Female Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 4.viii.1977 Y. Asano
OITA-Ins-17-122 Lycaenidae

Phengaris teleius

Female Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 4.viii.1977 Y. Asano
OITA-Ins-17-123 Lycaenidae

Phengaris teleius

Male Ishiura-machi, Takayama City, Gifu Pref. 7.viii.1977 Y. Asano
OITA-Ins-17-124 Lycaenidae

Phengaris teleius

Male Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 4.viii.1977 Y. Asano
OITA-Ins-17-125 Lycaenidae

Phengaris arionides

Male Yanagisawa, Shinhodaka, Kamitakara-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 4.viii.1975 Y. Asano
OITA-Ins-17-126 Lycaenidae

Phengaris arionides

Male Tomenohara, Takane-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 11.viii.1976 Y. Asano