>> Japanese

Masao Oita Insect Collection

Catalogue of the Masao Oita Insect Collection, The University Museum, The University of Tokyo

Masaya Yago1, Yulina Kato2, Hayato Ito3, Katsuhiro Awano4, Shuhei Niitsu1, Hajime Matsubara1, Yasuhiro Ito1 & Hideki Endo1

OITA-Ins 16

63matching. Displaying : 1 - 63


Registration No. Family Scientific name Sex Locality Date Collector Note
OITA-Ins-16-001 Nymphalidae

Limenitis glorifica

Male Sanno-pass, Shimoenako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 18.vii.1975 Br. Y. Asano
OITA-Ins-16-002 Nymphalidae

Limenitis glorifica

Female Sanno-pass, Shimoenako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 22.vii.1975 Br. Y. Asano
OITA-Ins-16-003 Nymphalidae

Limenitis glorifica

Female Kojin-dani, Kamienako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 29.vi.1975 Y. Asano
OITA-Ins-16-004 Nymphalidae

Limenitis glorifica

Female Sanno-pass, Shimoenako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 21.vii.1975 Br. Y. Asano
OITA-Ins-16-005 Nymphalidae

Limenitis glorifica

Male Sanno-pass, Shimoenako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 21.vii.1975 Br. Y. Asano
OITA-Ins-16-006 Nymphalidae

Limenitis glorifica

Female Sanno-pass, Shimoenako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 21.vii.1975 Br. Y. Asano
OITA-Ins-16-007 Nymphalidae

Limenitis glorifica

Male Asahata-dani, Shioya-machi, Takayama City, Gifu Pref. 17.vi.1975 Y. Asano
OITA-Ins-16-008 Nymphalidae

Limenitis glorifica

Male Moriyasu, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 16.ix.1974 Y. Asano
OITA-Ins-16-009 Nymphalidae

Limenitis glorifica

Male Moriyasu, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 15.vi.1974 Y. Asano
OITA-Ins-16-010 Nymphalidae

Limenitis glorifica

Male No data
OITA-Ins-16-011 Nymphalidae

Limenitis camilla

Male Asahata-dani, Shioya-machi, Takayama City, Gifu Pref. 17.vi.1975 Y. Asano
OITA-Ins-16-012 Nymphalidae

Limenitis camilla

Male Asahata-dani, Shioya-machi, Takayama City, Gifu Pref. 17.vi.1975 Y. Asano
OITA-Ins-16-013 Nymphalidae

Limenitis camilla

Male Asahata-dani, Shioya-machi, Takayama City, Gifu Pref. 17.vi.1975 Y. Asano
OITA-Ins-16-014 Nymphalidae

Limenitis camilla

Male Asahata-dani, Shioya-machi, Takayama City, Gifu Pref. 17.vi.1975 Y. Asano
OITA-Ins-16-015 Nymphalidae

Limenitis camilla

Male Kojin-dani, Kamienako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 15.vi.1975 Y. Asano
OITA-Ins-16-016 Nymphalidae

Limenitis camilla

Male Asahata-dani, Shioya-machi, Takayama City, Gifu Pref. 17.vi.1975 Y. Asano
OITA-Ins-16-017 Nymphalidae

Limenitis camilla

Male Kojin-dani, Kamienako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 15.vi.1975 Y. Asano
OITA-Ins-16-018 Nymphalidae

Limenitis camilla

Male Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 1.viii.1977 Y. Asano
OITA-Ins-16-019 Nymphalidae

Limenitis camilla

Male Kojin-dani, Kamienako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 15.vi.1975 Y. Asano
OITA-Ins-16-020 Nymphalidae

Limenitis camilla

Female Asahata-dani, Shioya-machi, Takayama City, Gifu Pref. 17.vi.1975 Y. Asano
OITA-Ins-16-021 Nymphalidae

Limenitis camilla

Female Kasuga-machi, Takayama City, Gifu Pref. 1.viii.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-16-022 Nymphalidae

Neptis sappho

Female Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 1.viii.1976 Y. Asano
OITA-Ins-16-023 Nymphalidae

Neptis sappho

Female Kasuga-machi, Takayama City, Gifu Pref. 14.viii.1975 Br. Y. Asano Reared with Spiraea thunbergii.
OITA-Ins-16-024 Nymphalidae

Neptis sappho

Female Yamaguchidani, Yamaguchi-machi, Takayama City, Gifu Pref. 3.ix.1974 Y. Asano
OITA-Ins-16-025 Nymphalidae

Neptis sappho

Male Gonbou, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 18.v.1975 Y. Asano
OITA-Ins-16-026 Nymphalidae

Neptis sappho

Male Mt. Nishikiyama, Nishiki-machi, Takayama City, Gifu Pref. 7.v.1975 Y. Asano
OITA-Ins-16-027 Nymphalidae

Neptis sappho

Male Gonbou, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 15.v.1975 Y. Asano
OITA-Ins-16-028 Nymphalidae

Neptis sappho

Male Gonbou, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 15.v.1975 Y. Asano
OITA-Ins-16-029 Nymphalidae

Neptis sappho

Male Gonbou, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 15.v.1975 Y. Asano
OITA-Ins-16-030 Nymphalidae

Neptis sappho

Male Gonbou, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 15.v.1975 Y. Asano
OITA-Ins-16-031 Nymphalidae

Neptis sappho

Male Gonbou, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 15.v.1975 Y. Asano
OITA-Ins-16-032 Nymphalidae

Neptis pryeri

Male Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 1.vi.1975 Br. Y. Asano Reared with Spiraea thunbergii.
OITA-Ins-16-033 Nymphalidae

Neptis pryeri

Male Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 1.vi.1975 Br. Y. Asano Reared with Spiraea thunbergii.
OITA-Ins-16-034 Nymphalidae

Neptis pryeri

Female Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 10.vi.1975 Br. Y. Asano Reared with Spiraea thunbergii.
OITA-Ins-16-035 Nymphalidae

Neptis pryeri

Male Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 4.ix.1975 Br. Y. Asano
OITA-Ins-16-036 Nymphalidae

Neptis pryeri

Female Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 4.vi.1975 Br. Y. Asano Reared with Spiraea thunbergii.
OITA-Ins-16-037 Nymphalidae

Neptis pryeri

Male Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 1.vi.1975 Br. Y. Asano Reared with Spiraea thunbergii.
OITA-Ins-16-038 Nymphalidae

Neptis pryeri

Male Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 6.vi.1975 Br. Y. Asano Reared with Spiraea thunbergii.
OITA-Ins-16-039 Nymphalidae

Neptis pryeri

Male Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 31.v.1975 Br. Y. Asano Reared with Spiraea thunbergii.
OITA-Ins-16-040 Nymphalidae

Neptis pryeri

Male Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 1.vi.1975 Br. Y. Asano
OITA-Ins-16-041 Nymphalidae

Neptis pryeri

Male Sanno-pass, Morishita-machi, Takayama City, Gifu Pref. 20.vi.1975 Y. Asano
OITA-Ins-16-042 Nymphalidae

Neptis pryeri

Male Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 30.v.1975 Br. Y. Asano Reared with Spiraea thunbergii.
OITA-Ins-16-043 Nymphalidae

Neptis pryeri

Male Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 2.vi.1975 Br. Y. Asano Reared with Spiraea thunbergii.
OITA-Ins-16-044 Nymphalidae

Neptis pryeri

Female Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 9.vi.1975 Br. Y. Asano Reared with Spiraea thunbergii.
OITA-Ins-16-045 Nymphalidae

Neptis pryeri

Male Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 2.vi.1975 Br. Y. Asano Reared with Spiraea thunbergii.
OITA-Ins-16-046 Nymphalidae

Neptis pryeri

Female Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 10.vi.1975 Br. Y. Asano Reared with Spiraea thunbergii.
OITA-Ins-16-047 Nymphalidae

Neptis pryeri

Female Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 9.vi.1975 Br. Y. Asano Reared with Spiraea thunbergii.
OITA-Ins-16-048 Nymphalidae

Neptis pryeri

Male Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 3.vi.1975 Br. Y. Asano Reared with Spiraea thunbergii.
OITA-Ins-16-049 Nymphalidae

Neptis pryeri

Female Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 10.vi.1975 Br. Y. Asano
OITA-Ins-16-050 Nymphalidae

Neptis alwina

Male Sanno-pass, Kamienako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 21.vi.1975 Br. Y. Asano
OITA-Ins-16-051 Nymphalidae

Neptis alwina

Male Kojin-dani, Kamienako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 24.vi.1975 Br. Y. Asano
OITA-Ins-16-052 Nymphalidae

Neptis alwina

Male Tomenohara, Takane-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 17.vii.1977 Y. Asano
OITA-Ins-16-053 Nymphalidae

Neptis alwina

Male Kojin-dani, Kamienako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 29.vi.1975 Y. Asano
OITA-Ins-16-054 Nymphalidae

Neptis alwina

Male Sanno-pass, Kamienako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 21.vi.1975 Y. Asano
OITA-Ins-16-055 Nymphalidae

Neptis alwina

Male Kamienako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 26.vi.1975 Y. Asano
OITA-Ins-16-056 Nymphalidae

Neptis alwina

Male Tomenohara, Takane-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 23.vii.1976 Y. Asano
OITA-Ins-16-057 Nymphalidae

Neptis alwina

Male Kojin-dani, Kamienako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 30.vi.1975 Y. Asano
OITA-Ins-16-058 Nymphalidae

Neptis alwina

Female Kojin-dani, Kamienako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 3.vii.1975 Br. Y. Asano
OITA-Ins-16-059 Nymphalidae

Neptis alwina

Male Kojin-dani, Kamienako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 30.vi.1975 Y. Asano
OITA-Ins-16-060 Nymphalidae

Neptis alwina

Male Kojin-dani, Kamienako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 25.vi.1975 Br. Y. Asano
OITA-Ins-16-061 Nymphalidae

Neptis alwina

Male Kojin-dani, Kamienako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 29.vi.1975 Y. Asano
OITA-Ins-16-062 Nymphalidae

Neptis alwina

Male Kojin-dani, Kamienako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 29.vi.1975 Y. Asano
OITA-Ins-16-063 Nymphalidae

Neptis philyra

Female Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 2.vii.1977 Y. Asano