>> Japanese

Masao Oita Insect Collection

Catalogue of the Masao Oita Insect Collection, The University Museum, The University of Tokyo

Masaya Yago1, Yulina Kato2, Hayato Ito3, Katsuhiro Awano4, Shuhei Niitsu1, Hajime Matsubara1, Yasuhiro Ito1 & Hideki Endo1

OITA-Ins 14

30matching. Displaying : 1 - 30


Registration No. Family Scientific name Sex Locality Date Collector Note
OITA-Ins-14-001 Nymphalidae

Araschnia burejana

Male Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 12.vii.1977 Y. Asano
OITA-Ins-14-002 Nymphalidae

Araschnia burejana

Male Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 12.vii.1977 Y. Asano
OITA-Ins-14-003 Nymphalidae

Araschnia burejana

Male Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 1.viii.1977 Y. Asano
OITA-Ins-14-004 Nymphalidae

Hypolimnas misippus

Female No data
OITA-Ins-14-005 Nymphalidae

Hypolimnas misippus

Female No data
OITA-Ins-14-006 Nymphalidae

Melitaea ambigua

Female Tomenohara, Takane-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 1.vii.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-14-007 Nymphalidae

Melitaea ambigua

Female Tomenohara, Takane-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 30.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-14-008 Nymphalidae

Melitaea ambigua

Gynandromorph Nakao, Kami-Takara-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 9.vii.1975 Y. Asano
OITA-Ins-14-009 Nymphalidae

Melitaea ambigua

Male Nakao, Kami-Takara-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 9.vii.1975 Y. Asano
OITA-Ins-14-010 Nymphalidae

Brenthis ino

Male Kohiwada, Takane-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 17.vii.1975 Y. Asano
OITA-Ins-14-011 Nymphalidae

Brenthis ino

Male Kohiwada, Takane-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 17.vii.1975 Y. Asano
OITA-Ins-14-012 Nymphalidae

Brenthis ino

Male Kohiwada, Takane-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 17.vii.1975 Y. Asano
OITA-Ins-14-013 Nymphalidae

Brenthis ino

Male Tomenohara, Takane-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 23.vii.1976 Y. Asano
OITA-Ins-14-014 Nymphalidae

Brenthis ino

Female Tomenohara, Takane-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 29.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-14-015 Nymphalidae

Brenthis ino

Female Tomenohara, Takane-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 3.vii.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-14-016 Nymphalidae

Brenthis ino

Female Nishimata, Kaida-mura, Kiso-gun, Nagano Pref. 19.vii.1977 Y. Asano
OITA-Ins-14-017 Nymphalidae

Fabriciana adippe

Male Nishino, Kaida-mura, Kiso-gun, Nagano Pref. 19.vii.1977 Y. Asano
OITA-Ins-14-018 Nymphalidae

Fabriciana adippe

Male Sanno-pass, Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 26.vi.1977 Y. Asano
OITA-Ins-14-019 Nymphalidae

Fabriciana adippe

Male Tomenohara, Takane-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 17.vii.1977 Y. Asano
OITA-Ins-14-020 Nymphalidae

Fabriciana adippe

Male Kohiwada, Takane-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 17.vii.1975 Y. Asano
OITA-Ins-14-021 Nymphalidae

Fabriciana adippe

Female Nishino, Kaida-mura, Kiso-gun, Nagano Pref. 19.vii.1977 Y. Asano
OITA-Ins-14-022 Nymphalidae

Argynnis paphia

Male Mt. Obora, Kamioka-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 7.vii.1976 Y. Asano
OITA-Ins-14-023 Nymphalidae

Argynnis paphia

Male Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 12.vii.1977 Y. Asano
OITA-Ins-14-024 Nymphalidae

Argynnis paphia

Male Kohiwada, Takane-mura, Oono-gun, Gifu Pref. 17.vii.1975 Y. Asano
OITA-Ins-14-025 Nymphalidae

Argyronome laodice

Male Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 23.vii.1977 Y. Asano
OITA-Ins-14-026 Nymphalidae

Argyronome ruslana

Male Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 16.vi.1976 Br. Y. Asano
OITA-Ins-14-027 Nymphalidae

Argyronome ruslana

Male Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 12.vii.1977 Y. Asano
OITA-Ins-14-028 Nymphalidae

Argyronome ruslana

Male Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 16.vi.1976 Br. Y. Asano
OITA-Ins-14-029 Nymphalidae

Argyronome ruslana

Male Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 16.vi.1976 Br. Y. Asano
OITA-Ins-14-030 Nymphalidae

Argyronome ruslana

Male Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 21.vii.1976 Y. Asano