>> Japanese

Masao Oita Insect Collection

Catalogue of the Masao Oita Insect Collection, The University Museum, The University of Tokyo

Masaya Yago1, Yulina Kato2, Hayato Ito3, Katsuhiro Awano4, Shuhei Niitsu1, Hajime Matsubara1, Yasuhiro Ito1 & Hideki Endo1

OITA-Ins 13

27matching. Displaying : 1 - 27


Registration No. Family Scientific name Sex Locality Date Collector Note
OITA-Ins-13-001 Nymphalidae

Nymphalis xanthomelas

Male Sakurano, Kokufu-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 19.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-13-002 Nymphalidae

Nymphalis xanthomelas

Male Sakurano, Kokufu-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 19.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-13-003 Nymphalidae

Nymphalis xanthomelas

Male Sakurano, Kokufu-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 20.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-13-004 Nymphalidae

Nymphalis xanthomelas

Male Kamienako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 17.vi.1975 Br. Y. Asano
OITA-Ins-13-005 Nymphalidae

Nymphalis xanthomelas

Female Sakurano, Kokufu-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 18.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-13-006 Nymphalidae

Nymphalis xanthomelas

Female Sakurano, Kokufu-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 20.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-13-007 Nymphalidae

Nymphalis xanthomelas

Female Sakurano, Kokufu-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 19.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-13-008 Nymphalidae

Nymphalis xanthomelas

Male Sakurano, Kokufu-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 19.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-13-009 Nymphalidae

Nymphalis xanthomelas

Male Sakurano, Kokufu-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 19.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-13-010 Nymphalidae

Nymphalis vaualbum

Male Sugorokudani, Kamitakara-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 19.viii.1976 M. Mitsuki
OITA-Ins-13-011 Nymphalidae

Nymphalis vaualbum

Male Sekiya, Kaida-mura, Kiso-gun, Nagano Pref. 11.viii.1976 Y. Asano
OITA-Ins-13-012 Nymphalidae

Nymphalis xanthomelas

Male Kamienako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 15.vi.1975 Br. Y. Asano
OITA-Ins-13-013 Nymphalidae

Nymphalis xanthomelas

Male Kamienako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 15.vi.1975 Br. Y. Asano
OITA-Ins-13-014 Nymphalidae

Nymphalis xanthomelas

Female Sakurano, Kokufu-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 20.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-13-015 Nymphalidae

Nymphalis xanthomelas

Male Kamienako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 17.vi.1975 Br. Y. Asano
OITA-Ins-13-016 Nymphalidae

Nymphalis xanthomelas

Male Kamienako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 11.vi.1975 Br. Y. Asano
OITA-Ins-13-017 Nymphalidae

Nymphalis xanthomelas

Male Kamienako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 15.vi.1975 Br. Y. Asano
OITA-Ins-13-018 Nymphalidae

Nymphalis xanthomelas

Male Kamienako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 12.vi.1975 Br. Y. Asano
OITA-Ins-13-019 Nymphalidae

Nymphalis xanthomelas

Male Kamienako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 12.vi.1975 Br. Y. Asano
OITA-Ins-13-020 Nymphalidae

Nymphalis xanthomelas

Male Kamienako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 15.vi.1975 Br. Y. Asano
OITA-Ins-13-021 Nymphalidae

Nymphalis vaualbum

Male Sekiya, Kaida-mura, Kiso-gun, Nagano Pref. 11.viii.1976 Y. Asano
OITA-Ins-13-022 Nymphalidae

Nymphalis xanthomelas

Male Kasuga-machi, Takayama City, Gifu Pref. 7.vi.1974 Br. Y. Asano
OITA-Ins-13-023 Nymphalidae

Nymphalis xanthomelas

Male Kasuga-machi, Takayama City, Gifu Pref. 7.vi.1974 Br. Y. Asano
OITA-Ins-13-024 Nymphalidae

Nymphalis xanthomelas

Female Kamienako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 15.vi.1975 Br. Y. Asano
OITA-Ins-13-025 Nymphalidae

Nymphalis xanthomelas

Female Kamienako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 15.vi.1975 Br. Y. Asano
OITA-Ins-13-026 Nymphalidae

Nymphalis vaualbum

Female Sugorokudani, Kamitakara-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 14.viii.1974 M. Mitsuki
OITA-Ins-13-027 Nymphalidae

Nymphalis xanthomelas

Female Kamienako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 14.vi.1975 Br. Y. Asano