>> Japanese

Masao Oita Insect Collection

Catalogue of the Masao Oita Insect Collection, The University Museum, The University of Tokyo

Masaya Yago1, Yulina Kato2, Hayato Ito3, Katsuhiro Awano4, Shuhei Niitsu1, Hajime Matsubara1, Yasuhiro Ito1 & Hideki Endo1

OITA-Ins 11

20matching. Displaying : 1 - 20


Registration No. Family Scientific name Sex Locality Date Collector Note
OITA-Ins-11-001 Nymphalidae

Danaus genutia

Female Kenting, Pingtung Pref., Taiwan 15.xi.1973 T. Suzuki
OITA-Ins-11-002 Nymphalidae

Danaus genutia

Female Nakamagawa-river, Iriomote Is., Okinawa Pref. 27.iv.1975 S. Nishikawa
OITA-Ins-11-003 Nymphalidae

Danaus genutia

Male No data
OITA-Ins-11-004 Nymphalidae

Danaus genutia

Male Komi, Iriomote Is., Okinawa Pref. 28.iv.1975 S. Nishikawa
OITA-Ins-11-005 Nymphalidae

Danaus genutia

Female No data
OITA-Ins-11-006 Nymphalidae

Danaus genutia

Male No data
OITA-Ins-11-007 Nymphalidae

Danaus chrysipps

Male Nakamagawa-river, Iriomote Is., Okinawa Pref. 27.iv.1975 S. Nishikawa
OITA-Ins-11-008 Nymphalidae

Danaus chrysipps

Female Iriomote Is., Okinawa Pref. 15.ii.1974 T. Matsuo
OITA-Ins-11-009 Nymphalidae

Danaus chrysipps

Male Iriomote Is., Okinawa Pref. 15.ii.1974 T. Matsuo
OITA-Ins-11-010 Nymphalidae

Danaus chrysipps

Male Nakamagawa-river, Iriomote Is., Okinawa Pref. 27.iv.1975 S. Nishikawa
OITA-Ins-11-011 Nymphalidae

Euploea tulliolus

Male Kenting, Pingtung Pref., Taiwan 15.vi.1973 T. Suzuki
OITA-Ins-11-012 Nymphalidae

Euploea tulliolus

Female No data
OITA-Ins-11-013 Nymphalidae

Euploea sylvester

Male No data
OITA-Ins-11-014 Nymphalidae

Euploea sylvester

Female No data
OITA-Ins-11-015 Nymphalidae

Euploea eunice

Female No data
OITA-Ins-11-016 Nymphalidae

Euploea eunice

Female No data
OITA-Ins-11-017 Nymphalidae

Euploea tulliolus

Male Taketomi Is., Taketomi-machi, Okinawa Pref. S. Nishikawa
OITA-Ins-11-018 Nymphalidae

Euploea mulciber

Female No data
OITA-Ins-11-019 Nymphalidae

Euploea mulciber

Female No data
OITA-Ins-11-020 Nymphalidae

Euploea mulciber

Male No data