>> Japanese

Masao Oita Insect Collection

Catalogue of the Masao Oita Insect Collection, The University Museum, The University of Tokyo

Masaya Yago1, Yulina Kato2, Hayato Ito3, Katsuhiro Awano4, Shuhei Niitsu1, Hajime Matsubara1, Yasuhiro Ito1 & Hideki Endo1

OITA-Ins 10

26matching. Displaying : 1 - 26


Registration No. Family Scientific name Sex Locality Date Collector Note
OITA-Ins-10-001 Nymphalidae

Parantica sita

Male Mt. Hakusan, Shirakawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. M. Hibino
OITA-Ins-10-002 Nymphalidae

Parantica sita

Male No data
OITA-Ins-10-003 Nymphalidae

Parantica sita

Male Hirayu, Kamitakara-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 19.viii.1977 Y. Asano
OITA-Ins-10-004 Nymphalidae

Parantica sita

Male Shirakawa, Shirakawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 26,vii.1976
OITA-Ins-10-005 Nymphalidae

Parantica sita

Male Hirayu, Kamitakara-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 19.viii.1977 Y. Asano
OITA-Ins-10-006 Nymphalidae

Parantica swinhoei

Male No data
OITA-Ins-10-007 Nymphalidae

Idea leuconoe

Female Kenting, Pingtung Pref., Taiwan 15.vi.1973 T. Suzuki
OITA-Ins-10-008 Nymphalidae

Idea leuconoe

Female No data
OITA-Ins-10-009 Nymphalidae

Idea leuconoe

Male Kabira, Ishigaki Is., Okinawa Pref. 29.iv.1975 S. Nishikawa
OITA-Ins-10-010 Nymphalidae

Idea leuconoe

Male Nakamagawa-river, Iriomote Is., Okinawa Pref. 27.iv.1975 S. Nishikawa
OITA-Ins-10-011 Nymphalidae

Idea leuconoe

Female No data
OITA-Ins-10-012 Nymphalidae

Tirumala limniace

Male No data
OITA-Ins-10-013 Nymphalidae

Ideopsis similis

Female Ishigaki Is., Okinawa Pref. 16.ii.1974 T. Matsuo
OITA-Ins-10-014 Nymphalidae

Ideopsis similis

Female Taketomi Is., Taketomi-machi, Okinawa Pref . 17.i.1975 S. Nishikawa
OITA-Ins-10-015 Nymphalidae

Ideopsis similis

Female Taketomi Is., Taketomi-machi, Okinawa Pref . 17.i.1975 S. Nishikawa
OITA-Ins-10-016 Nymphalidae

Tirumala limniace

Female No data
OITA-Ins-10-017 Nymphalidae

Ideopsis similis

Male No data
OITA-Ins-10-018 Nymphalidae

Parantica aglea

Male No data
OITA-Ins-10-019 Nymphalidae

Tirumala septentrionis

Male No data
OITA-Ins-10-020 Nymphalidae

Tirumala septentrionis

Male No data
OITA-Ins-10-021 Nymphalidae

Ideopsis similis

Female No data
OITA-Ins-10-022 Nymphalidae

Tirumala septentrionis

Male No data
OITA-Ins-10-023 Nymphalidae

Ideopsis similis

Female No data
OITA-Ins-10-024 Nymphalidae

Parantica aglea

Male No data
OITA-Ins-10-025 Nymphalidae

Parantica aspasia

Female No data
OITA-Ins-10-026 Nymphalidae

Tirumala limniace

Female No data