>> Japanese

Masao Oita Insect Collection

Catalogue of the Masao Oita Insect Collection, The University Museum, The University of Tokyo

Masaya Yago1, Yulina Kato2, Hayato Ito3, Katsuhiro Awano4, Shuhei Niitsu1, Hajime Matsubara1, Yasuhiro Ito1 & Hideki Endo1

OITA-Ins 09

17matching. Displaying : 1 - 17


Registration No. Family Scientific name Sex Locality Date Collector Note
OITA-Ins-09-001 Papilionidae

Graphium cloanthus

Male No data
OITA-Ins-09-002 Papilionidae

Graphium sarpedon

Male No data
OITA-Ins-09-003 Papilionidae

Graphium sarpedon

Male Sekinohana, Shika-machi, Hakui-gun, Ishikawa Pref. 5.viii.1974 Y. Asano
OITA-Ins-09-004 Papilionidae

Graphium sarpedon

Male No data
OITA-Ins-09-005 Papilionidae

Graphium sarpedon

Female Shinjuku-ku, Tokyo Met. 9.v.1977 Br. T. Kurita
OITA-Ins-09-006 Papilionidae

Graphium sarpedon

Male Shinjuku-ku, Tokyo Met. 7.v.1977 Br. T. Kurita
OITA-Ins-09-007 Papilionidae

Graphium sarpedon

Female Washizu, Kosai City, Shizuoka Pref. 18.vii.1976 Y. Asano
OITA-Ins-09-008 Papilionidae

Graphium sarpedon

Male Sasanami, Shika-machi, Hakui-gun, Ishikawa Pref. 20.vii.1975 Y. Asano
OITA-Ins-09-009 Papilionidae

Graphium sarpedon

Male Suehiro-cho, Owase City, Mie Pref. 20.x.1975 Br. Y. Asano
OITA-Ins-09-010 Papilionidae

Graphium sarpedon

Male Suehiro-cho, Owase City, Mie Pref. 8.ix.1975 Y. Asano
OITA-Ins-09-011 Papilionidae

Graphium sarpedon

Male No data
OITA-Ins-09-012 Papilionidae

Graphium sarpedon

Male No data
OITA-Ins-09-013 Papilionidae

Graphium doson

Male No data
OITA-Ins-09-014 Papilionidae

Graphium doson

Female Nada, Hyogo Pref. 18.v.1963
OITA-Ins-09-015 Papilionidae

Graphium doson

Male No data
OITA-Ins-09-016 Papilionidae

Papilio protenor

Male Shiroyama, Horibata-machi, Takayama City, Gifu Pref. 31.vii.1977 M. Hibino
OITA-Ins-09-017 Papilionidae

Papilio dehaanii

Male Gonbou, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 18.v.1975 Y. Asano