>> Japanese

Masao Oita Insect Collection

Catalogue of the Masao Oita Insect Collection, The University Museum, The University of Tokyo

Masaya Yago1, Yulina Kato2, Hayato Ito3, Katsuhiro Awano4, Shuhei Niitsu1, Hajime Matsubara1, Yasuhiro Ito1 & Hideki Endo1

OITA-Ins 26

55matching. Displaying : 1 - 55


Registration No. Family Scientific name Sex Locality Date Collector Note
OITA-Ins-26-001 Papilionidae

Luehdorfia puziloi

Female Hongo-mura, Higashichikuma-gun, Nagano Pref. 18.iv.1976 Br.
OITA-Ins-26-002 Papilionidae

Luehdorfia puziloi

Male Tatsuba-pass, Hara-mura, Suwa-gun, Nagano Pref. 14.iv.1976 Br.
OITA-Ins-26-003 Papilionidae

Luehdorfia puziloi

Male Tatsubagawa-river, Yatsugatake, Nagano Pref. 2.iv.1976 Br. T. Suzuki
OITA-Ins-26-004 Papilionidae

Luehdorfia puziloi

Female Tatsubagawa-river, Hara-mura, Suwa-gun, Nagano Pref. No data (Br.) T. Suzuki
OITA-Ins-26-005 Papilionidae

Luehdorfia puziloi

Female Kamuikotan, Kamui-cho, Asahikawa City, Hokkaido 15.iv.1975 Br. Host plant: Asiasarum sieboldii. With puparium.
OITA-Ins-26-006 Papilionidae

Luehdorfia puziloi

Male Kamuikotan, Kamui-cho, Asahikawa City, Hokkaido 14.iv.1975 Br. Host plant: Asiasarum sieboldii. With puparium.
OITA-Ins-26-007 Papilionidae

Luehdorfia japonica

Male Mt. Nishikiyama, Nishiki-machi, Takayama City, Gifu Pref. 7.v.1975 Y. Asano
OITA-Ins-26-008 Papilionidae

Luehdorfia japonica

Male Uwano-machi, Takayama City, Gifu Pref. 6.ii.1976 Br. Y. Asano
OITA-Ins-26-009 Papilionidae

Luehdorfia japonica

Male Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 8.ii.1976 Br. Y. Asano Reared with Heterotropa takaoi.
OITA-Ins-26-010 Papilionidae

Luehdorfia japonica

Female Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 25.i.1976 Br. Y. Asano Reared with Heterotropa takaoi.
OITA-Ins-26-011 Papilionidae

Luehdorfia japonica

Male Mt. Nishikiyama, Nishiki-machi, Takayama City, Gifu Pref. 8.v.1975 Y. Asano
OITA-Ins-26-012 Papilionidae

Luehdorfia japonica

Male Moriyasu, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 19.iv.1975 Y. Asano
OITA-Ins-26-013 Papilionidae

Luehdorfia japonica

Male Mt. Nishikiyama, Nishiki-machi, Takayama City, Gifu Pref. 7.v.1975 Y. Asano
OITA-Ins-26-014 Papilionidae

Luehdorfia japonica

Male Mt. Nishikiyama, Nishiki-machi, Takayama City, Gifu Pref. 7.v.1975 Y. Asano
OITA-Ins-26-015 Papilionidae

Luehdorfia japonica

Male Mt. Nishikiyama, Nishiki-machi, Takayama City, Gifu Pref. 8.v.1975 Y. Asano
OITA-Ins-26-016 Papilionidae

Luehdorfia japonica

Female Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 14.ii.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-26-017 Papilionidae

Luehdorfia japonica

Female Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 14.ii.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-26-018 Papilionidae

Luehdorfia japonica

Male Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 14.ii.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-26-019 Papilionidae

Luehdorfia japonica

Male Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 12.ii.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-26-020 Papilionidae

Luehdorfia japonica

Male Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 10.ii.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-26-021 Papilionidae

Luehdorfia japonica

Female Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 14.ii.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-26-022 Papilionidae

Luehdorfia japonica

Female Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 15.ii.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-26-023 Papilionidae

Luehdorfia japonica

Male Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 14.ii.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-26-024 Papilionidae

Luehdorfia japonica

Male Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 14.ii.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-26-025 Papilionidae

Luehdorfia japonica

Male Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 12.ii.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-26-026 Papilionidae

Luehdorfia japonica

Male Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 13.ii.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-26-027 Papilionidae

Luehdorfia japonica

Male Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 14.ii.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-26-028 Papilionidae

Luehdorfia japonica

Female Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 23.ii.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-26-029 Papilionidae

Luehdorfia japonica

Male Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 21.ii.1977 Br. Y. Asano Collected from Asarum sp.
OITA-Ins-26-030 Papilionidae

Luehdorfia japonica

Male Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 15.ii.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-26-031 Papilionidae

Luehdorfia japonica

Female Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 15.ii.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-26-032 Papilionidae

Luehdorfia japonica

Female Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 23.ii.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-26-033 Papilionidae

Luehdorfia japonica

Female Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 23.ii.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-26-034 Papilionidae

Luehdorfia japonica

Female Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 23.ii.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-26-035 Papilionidae

Luehdorfia japonica

Male Moriyasu, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 19.iv.1975 Y. Asano
OITA-Ins-26-036 Papilionidae

Luehdorfia japonica

Male Moriyasu, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 20.iv.1975 Y. Asano
OITA-Ins-26-037 Papilionidae

Luehdorfia japonica

Male Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 14.ii.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-26-038 Papilionidae

Luehdorfia japonica

Male Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 14.ii.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-26-039 Papilionidae

Luehdorfia japonica

Male Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 12.ii.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-26-040 Papilionidae

Luehdorfia japonica

Female Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 14.ii.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-26-041 Papilionidae

Luehdorfia japonica

Female Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 24.ii.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-26-042 Papilionidae

Luehdorfia japonica

Male Moriyasu, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 11.ii.1976 Br. Y. Asano
OITA-Ins-26-043 Papilionidae

Luehdorfia japonica

Male Moriyasu, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 19.iv.1975 Y. Asano
OITA-Ins-26-044 Papilionidae

Luehdorfia japonica

Female Moriyasu, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 11.ii.1976 Br. Y. Asano
OITA-Ins-26-045 Papilionidae

Luehdorfia japonica

Male Moriyasu, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 20.iv.1975 Y. Asano
OITA-Ins-26-046 Papilionidae

Luehdorfia japonica

Male Moriyasu, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 10.ii.1976 Br. Y. Asano
OITA-Ins-26-047 Papilionidae

Luehdorfia japonica

Male Moriyasu, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 18.iv.1975 Y. Asano
OITA-Ins-26-048 Papilionidae

Luehdorfia japonica

Male Moriyasu, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 25.iv.1975 Y. Asano
OITA-Ins-26-049 Papilionidae

Luehdorfia japonica

Female Moriyasu, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 1.ii.1976 Br. Y. Asano
OITA-Ins-26-050 Papilionidae

Luehdorfia japonica

Female Moriyasu, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 11.ii.1976 Br. Y. Asano
OITA-Ins-26-051 Papilionidae

Luehdorfia japonica

Female Moriyasu, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 11.ii.1976 Br. Y. Asano
OITA-Ins-26-052 Papilionidae

Luehdorfia japonica

Male Moriyasu, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 18.iv.1976 Y. Asano
OITA-Ins-26-053 Papilionidae

Luehdorfia japonica

Female Moriyasu, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 3.ii.1976 Br. Y. Asano
OITA-Ins-26-054 Papilionidae

Luehdorfia japonica

Male Moriyasu, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 10.ii.1976 Br. Y. Asano
OITA-Ins-26-055 Papilionidae

Luehdorfia japonica

Female Moriyasu, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 2.ii.1976 Br. Y. Asano Collected from Asiasarum sieboldii.