>> Japanese

Masao Oita Insect Collection

Catalogue of the Masao Oita Insect Collection, The University Museum, The University of Tokyo

Masaya Yago1, Yulina Kato2, Hayato Ito3, Katsuhiro Awano4, Shuhei Niitsu1, Hajime Matsubara1, Yasuhiro Ito1 & Hideki Endo1

OITA-Ins 04

17matching. Displaying : 1 - 17


Registration No. Family Scientific name Sex Locality Date Collector Note
OITA-Ins-04-001 Papilionidae

Papilio maackii

Male Moriyasu-dani, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 4.vi.1975 Y. Asano
OITA-Ins-04-002 Papilionidae

Papilio dehaanii

Male Moriyasu-dani, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 4.vi.1975 Y. Asano
OITA-Ins-04-003 Papilionidae

Papilio dehaanii

Male Moriyasu-dani, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 4.vi.1975 Y. Asano
OITA-Ins-04-004 Papilionidae

Papilio dehaanii

Male Gonbou, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 18.v.1975 Y. Asano
OITA-Ins-04-005 Papilionidae

Papilio dehaanii

Male Gonbou, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 18.v.1975 Y. Asano
OITA-Ins-04-006 Papilionidae

Papilio maackii

Male Moriyasu-dani, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 4.vi.1975 Y. Asano
OITA-Ins-04-007 Papilionidae

Papilio maackii

Male Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 4.viii.1971 Y. Asano
OITA-Ins-04-008 Papilionidae

Papilio maackii

Male Moriyasu-dani, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 19.viii.1976 Y. Asano
OITA-Ins-04-009 Papilionidae

Papilio maackii

Male Moriyasu-dani, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 4.vi.1975 Y. Asano
OITA-Ins-04-010 Papilionidae

Papilio maackii

Male Gonbou, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 18.v.1975 Y. Asano
OITA-Ins-04-011 Papilionidae

Papilio maackii

Male Kojin-dani, Kamienako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 9.viii.1975 Y. Asano
OITA-Ins-04-012 Papilionidae

Papilio dehaanii

Male Moriyasu-dani, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 19.viii.1976 Y. Asano
OITA-Ins-04-013 Papilionidae

Papilio maackii

Male Moriyasu-dani, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 4.vi.1975 Y. Asano
OITA-Ins-04-014 Papilionidae

Papilio maackii

Male Mt. Nishikiyama, Nishiki-machi, Takayama City, Gifu Pref. 28.iv.1976 Y. Asano
OITA-Ins-04-015 Papilionidae

Papilio dehaanii

Male Inotani, Osawano-machi, Kaminikawa-gun, Toyama Pref. 15.v.1975 K. Tanibata
OITA-Ins-04-016 Papilionidae

Papilio dehaanii

Male Moriyasu-dani, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 4.vi.1975 Y. Asano
OITA-Ins-04-017 Papilionidae

Papilio maackii

Male Moriyasu-dani, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 4.vi.1975 Y. Asano