>> Japanese

Masao Oita Insect Collection

Catalogue of the Masao Oita Insect Collection, The University Museum, The University of Tokyo

Masaya Yago1, Yulina Kato2, Hayato Ito3, Katsuhiro Awano4, Shuhei Niitsu1, Hajime Matsubara1, Yasuhiro Ito1 & Hideki Endo1

OITA-Ins 02

16matching. Displaying : 1 - 16


Registration No. Family Scientific name Sex Locality Date Collector Note
OITA-Ins-02-001 Papilionidae

Atrophaneura alcinous

Female Kasugawa, Ibigawa-cho, Ibi-gun, Gifu Pref. 1.viii.1976 Br. Y. Asano
OITA-Ins-02-002 Papilionidae

Atrophaneura alcinous

Female Kasugawa, Ibigawa-cho, Ibi-gun, Gifu Pref. 1.viii.1976 Br. Y. Asano
OITA-Ins-02-003 Papilionidae

Atrophaneura alcinous

Female Kasugawa, Ibigawa-cho, Ibi-gun, Gifu Pref. 6.viii.1976 Br. Y. Asano
OITA-Ins-02-004 Papilionidae

Atrophaneura alcinous

Female Kasugawa, Ibigawa-cho, Ibi-gun, Gifu Pref. 6.viii.1976 Y. Asano
OITA-Ins-02-005 Papilionidae

Atrophaneura alcinous

Male Kasugawa, Ibigawa-cho, Ibi-gun, Gifu Pref. 6.viii.1976 Br. Y. Asano
OITA-Ins-02-006 Papilionidae

Atrophaneura alcinous

Male Kasugawa, Ibigawa-cho, Ibi-gun, Gifu Pref. 1.viii.1976 Br. Y. Asano
OITA-Ins-02-007 Papilionidae

Atrophaneura alcinous

Male Kasugawa, Ibigawa-cho, Ibi-gun, Gifu Pref. 31.vii.1976 Br. Y. Asano
OITA-Ins-02-008 Papilionidae

Atrophaneura alcinous

Male Kasugawa, Ibigawa-cho, Ibi-gun, Gifu Pref. 21.viii.1976 Br. Y. Asano
OITA-Ins-02-009 Papilionidae

Atrophaneura alcinous

Male Kasugawa, Ibigawa-cho, Ibi-gun, Gifu Pref. 20.viii.1976 Br. Y. Asano
OITA-Ins-02-010 Papilionidae

Atrophaneura alcinous

Female Kutami-machi, Kamoto-gun, Kumamoto Pref. 18.viii.1974 S. Nishikawa
OITA-Ins-02-011 Papilionidae

Papilio thaiwanus

Male No data
OITA-Ins-02-012 Papilionidae

Papilio thaiwanus

Male No data
OITA-Ins-02-013 Papilionidae

Papilio memnon

Male Kumamoto City, Kumamoto Pref. 18.vi.1975 Br. S. Nishikawa
OITA-Ins-02-014 Papilionidae

Papilio memnon

Male Kumamoto City, Kumamoto Pref. 13.vi.1975 Br. S. Nishikawa
OITA-Ins-02-015 Papilionidae

Papilio memnon

Female Kumamoto City, Kumamoto Pref. 21.vi.1975 Br. S. Nishikawa
OITA-Ins-02-016 Papilionidae

Papilio protenor

Female Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 22.ix.1974 Y. Asano