>> Japanese

Masao Oita Insect Collection

Catalogue of the Masao Oita Insect Collection, The University Museum, The University of Tokyo

Masaya Yago1, Yulina Kato2, Hayato Ito3, Katsuhiro Awano4, Shuhei Niitsu1, Hajime Matsubara1, Yasuhiro Ito1 & Hideki Endo1

OITA-Ins 01

26matching. Displaying : 1 - 26


Registration No. Family Scientific name Sex Locality Date Collector Note
OITA-Ins-01-001 Nymphalidae

Sasakia charonda

Male Sunaba, Kokufu-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 26.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-01-002 Nymphalidae

Sasakia charonda

Male Yoka-machi, Takayama City, Gifu Pref. 15.vi.1977 Br. T. Suzuki
OITA-Ins-01-003 Nymphalidae

Sasakia charonda

Male Sunaba, Kokufu-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 26.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-01-004 Nymphalidae

Sasakia charonda

Male Sunaba, Kokufu-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 23.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-01-005 Nymphalidae

Sasakia charonda

Male Sunaba, Kokufu-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 26.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-01-006 Nymphalidae

Sasakia charonda

Male Sunaba, Kokufu-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 24.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-01-007 Nymphalidae

Sasakia charonda

Male Sunaba, Kokufu-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 25.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-01-008 Nymphalidae

Sasakia charonda

Male Sakurano, Kokufu-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 24.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-01-009 Nymphalidae

Sasakia charonda

Male Kojin-dani, Kamienako,Takayama City, Gifu Pref. 20.vi.1975 Br. Y. Asano
OITA-Ins-01-010 Nymphalidae

Sasakia charonda

Male Simogiri-machi, Takayama City, Gifu Pref. 5.vii.1976 Br. Y. Asano
OITA-Ins-01-011 Nymphalidae

Sasakia charonda

Female Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 1.viii.1977 Y. Asano
OITA-Ins-01-012 Nymphalidae

Sasakia charonda

Female Utsue, Kokufu-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 13.vii.1976 Br. Y. Asano
OITA-Ins-01-013 Nymphalidae

Sasakia charonda

Female Sunaba, Kokufu-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 18.vii.1976 Y. Asano
OITA-Ins-01-014 Nymphalidae

Sasakia charonda

Female Kojin-dani, Kamienako, Takayama City, Gifu Pref. 12.vii.1975 Br. Y. Asano
OITA-Ins-01-015 Nymphalidae

Sasakia charonda

Female Kojin-dani, Kamienako, Takayama City, Gifu Pref. 20.vii.1975 Br. Y. Asano
OITA-Ins-01-016 Nymphalidae

Sasakia charonda

Female Sanfukuji-machi, Takayama City, Gifu Pref. 9.vii.1976 Br. Y. Asano
OITA-Ins-01-017 Nymphalidae

Sasakia charonda

Female Kojin-dani, Kamienako, Takayama City, Gifu Pref. 19.vii.1975 Br. Y. Asano
OITA-Ins-01-018 Nymphalidae

Sasakia charonda

Female Kojin-dani, Kamienako, Takayama City, Gifu Pref. 14.vii.1975 Br. Y. Asano
OITA-Ins-01-019 Nymphalidae

Sasakia charonda

Female Kojin-dani, Kamienako, Takayama City, Gifu Pref. 11.vii.1975 Br. Y. Asano
OITA-Ins-01-020 Nymphalidae

Sasakia charonda

Female Shiroyama, Horibata-machi, Takayama City, Gifu Pref. 17.vii.1975 Br. Y. Asano
OITA-Ins-01-021 Nymphalidae

Sasakia charonda

Female Sunaba, Kokufu-cho, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 27.vi.1977 Br. Y. Asano
OITA-Ins-01-022 Nymphalidae

Sasakia charonda

Female Kojin-dani, Kamienako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 24.vii.1975 Br. Y. Asano
OITA-Ins-01-023 Nymphalidae

Sasakia charonda

Female Kojin-dani, Kamienako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 19.vii.1975 Br. Y. Asano
OITA-Ins-01-024 Nymphalidae

Sasakia charonda

Female Kojin-dani, Kamienako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 22.vii.1975 Br. Y. Asano
OITA-Ins-01-025 Nymphalidae

Sasakia charonda

Male Uenohara-machi, Kitatsuru-gun, Yamanashi Pref. 2.vii.1978 Br. Unmounted.
OITA-Ins-01-026 Nymphalidae

Sasakia charonda

Female Uenohara-machi, Kitatsuru-gun, Yamanashi Pref. 4.vii.1978 Br. Unmounted.