>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part II. Lepidoptera, Pieridae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection,
The University Museum, The University of Tokyo
Part II.  Lepidoptera, Pieridae

Motomu Teshirogi, Motohiro Harada, Hideyuki Ozawa*, Raiichiro Katsuyama, Kazushi Harada, Yasuhiro Ito & Masaya Yago

IGA-Pi 2075

37matching. Displaying : 1 - 37


Registration No. Scientific name Sex Date Locality Collector Note
IGA-Pi2075-001 Aporia crataegi Male 9.vii.1965 Nukabira, Hakkaido, Japan S. Igarashi
IGA-Pi2075-002 Aporia crataegi Male 4.vii.1965 Nukabira, Hakkaido, Japan S. Igarashi
IGA-Pi2075-003 Aporia crataegi Male 9.vii.1965 Nukabira, Hakkaido, Japan S. Igarashi
IGA-Pi2075-004 Aporia crataegi Male 10.vii.1965 Nukabira, Hakkaido, Japan S. Igarashi
IGA-Pi2075-005 Aporia crataegi Male 10.vii.1965 Nukabira, Hakkaido, Japan S. Igarashi
IGA-Pi2075-006 Aporia crataegi Female 8.vii.1960 Jozankei, Hokkaido, Japan S. Igarashi
IGA-Pi2075-007 Aporia crataegi Male 28.vi.1964 Jozankei, Hokkaido, Japan S. Igarashi
IGA-Pi2075-008 Aporia crataegi Male 8.vii.1960 Jozankei, Hokkaido, Japan S. Igarashi
IGA-Pi2075-009 Aporia crataegi Male 27.vii.1952 Daisetsu, Hokkaido, Japan S. Igarashi
IGA-Pi2075-010 Aporia crataegi Male 20.vi.1948 Sapporo, Hakkaido, Japan S. Igarashi
IGA-Pi2075-011 Aporia crataegi Male 29.v.1958 Obihiro, Hokkaido, Japan S. Igarashi
IGA-Pi2075-012 Aporia crataegi Male 29.v.1958 Obihiro, Hokkaido, Japan S. Igarashi
IGA-Pi2075-013 Aporia crataegi Male 28.v.1958 Obihiro, Hokkaido, Japan S. Igarashi
IGA-Pi2075-014 Aporia crataegi Female 29.v.1958 Obihiro, Hokkaido, Japan S. Igarashi
IGA-Pi2075-015 Aporia crataegi Female 28.v.1958 Obihiro, Hokkaido, Japan S. Igarashi
IGA-Pi2075-016 Aporia crataegi Female 22.vi.1953 Sapporo, Hokkaido, Japan S. Igarashi
IGA-Pi2075-017 Aporia crataegi Female 8.vii.1960 Jozankei, Hokkaido, Japan S. Igarashi
IGA-Pi2075-018 Aporia crataegi Male 18.vii.1960 S. Igarashi
IGA-Pi2075-019 Aporia crataegi Female 14.vii.1965 Asahikawa, Hakkaido, Japan S. Igarashi
IGA-Pi2075-020 Aporia crataegi Female 17.vii.1965 Asahikawa, Hakkaido, Japan S. Igarashi
IGA-Pi2075-021 Aporia crataegi Female 14.vii.1965 Asahikawa, Hakkaido, Japan S. Igarashi
IGA-Pi2075-022 Aporia crataegi Female 17.vii.1965 Asahikawa, Hakkaido, Japan S. Igarashi
IGA-Pi2075-023 Aporia crataegi Female 14.vii.1965 Asahikawa, Hakkaido, Japan S. Igarashi
IGA-Pi2075-024 Aporia crataegi Male 10.vii.1957 S. Igarashi
IGA-Pi2075-025 Aporia crataegi Male 5.vi.1974 Beirut, Lebanon S. Igarashi
IGA-Pi2075-026 Aporia crataegi Female 5.vi.1974 Beirut, Lebanon S. Igarashi
IGA-Pi2075-027 Aporia crataegi Male 9.vi.1972 Talass Ala-Tau, Tien Shan, U.S.S.R. S. Igarashi
IGA-Pi2075-028 Aporia crataegi Male 19.vi.1971 Panjao, Afghanistan S. Igarashi
IGA-Pi2075-029 Aporia crataegi Male 19.vi.1971 Panjao, Afghanistan S. Igarashi
IGA-Pi2075-030 Aporia crataegi Male 20.vi.1971 Panjao, Afghanistan S. Igarashi
IGA-Pi2075-031 Aporia crataegi Male 26.v.1965 Leningrad, U.S.S.R. S. Igarashi
IGA-Pi2075-032 Aporia crataegi Male vi.1981 Kangting, Sichuan, China S. Igarashi
IGA-Pi2075-033 Aporia crataegi Male vi.1981 Kangting, Sichuan, China S. Igarashi
IGA-Pi2075-034 Aporia crataegi Female vi.1981 Kangting, Sichuan, China S. Igarashi
IGA-Pi2075-035 Aporia crataegi Male 11.v.1967 Tolfa, C. Italy S. Igarashi
IGA-Pi2075-036 Aporia crataegi Male 22.vi.1964 Hebei, China S. Igarashi
IGA-Pi2075-037 Aporia crataegi Male 21.vi.1964 Hebei, China S. Igarashi