>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part II. Lepidoptera, Pieridae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection,
The University Museum, The University of Tokyo
Part II.  Lepidoptera, Pieridae

Motomu Teshirogi, Motohiro Harada, Hideyuki Ozawa*, Raiichiro Katsuyama, Kazushi Harada, Yasuhiro Ito & Masaya Yago

IGA-Pi 2072

44matching. Displaying : 1 - 44


Registration No. Scientific name Sex Date Locality Collector Note
IGA-Pi2072-001 Aporia kanekoi Female vi.1981 Emei Shan, Sichuan, China S. Igarashi
IGA-Pi2072-002 Aporia kanekoi Male vi.1981 Emei Shan, Sichuan, China S. Igarashi
IGA-Pi2072-003 Aporia kanekoi Male vi.1981 Emei Shan, Sichuan, China S. Igarashi
IGA-Pi2072-004 Aporia kanekoi Male vi.1981 Emei Shan, Sichuan, China S. Igarashi
IGA-Pi2072-005 Aporia kanekoi Male vi.1981 Emei Shan, Sichuan, China S. Igarashi
IGA-Pi2072-006 Aporia largeteaui Male vi.1981 Emei Shan, Sichuan, China S. Igarashi
IGA-Pi2072-007 Aporia largeteaui Male vi.1981 Emei Shan, Sichuan, China S. Igarashi
IGA-Pi2072-008 Aporia largeteaui Male vi.1981 Emei Shan, Sichuan, China S. Igarashi
IGA-Pi2072-009 Aporia largeteaui Male vi.1981 Emei Shan, Sichuan, China S. Igarashi
IGA-Pi2072-010 Aporia largeteaui Male vi.1981 Emei Shan, Sichuan, China S. Igarashi
IGA-Pi2072-011 Aporia largeteaui Female vi.1981 Emei Shan, Sichuan, China S. Igarashi
IGA-Pi2072-012 Aporia bieti Female vi.1981 Kanting, Suchowan, China S. Igarashi
IGA-Pi2072-013 Aporia martineti Male vi.1981 Kanting, Suchowan, China S. Igarashi
IGA-Pi2072-014 Aporia martineti Male vi.1981 Kanting, Suchowan, China S. Igarashi
IGA-Pi2072-015 Aporia martineti Male vi.1981 Kanting, Suchowan, China S. Igarashi
IGA-Pi2072-016 Aporia martineti Male vi.1981 Kanting, Suchowan, China S. Igarashi
IGA-Pi2072-017 Aporia bieti Male vi.1981 Kanting, Suchowan, China S. Igarashi
IGA-Pi2072-018 Aporia bieti Male vi.1981 Kanting, Suchowan, China S. Igarashi
IGA-Pi2072-019 Aporia bieti Male vi.1981 Kanting, Suchowan, China S. Igarashi
IGA-Pi2072-020 Aporia tsinglingica Male 24.viii.1980 Taibai shan, Shaanxi Sheng, China S. Igarashi
IGA-Pi2072-021 Aporia tsinglingica Male vii.1980 Taibai shan, Shaanxi Sheng, China S. Igarashi
IGA-Pi2072-022 Aporia tsinglingica Male 24.viii.1980 Taibai shan, Shaanxi Sheng, China S. Igarashi
IGA-Pi2072-023 Aporia bieti Male 7.vi.1988 Yunnan, China S. Igarashi
IGA-Pi2072-024 Aporia potanini Male 11.v.1988 Shaanxi, China S. Igarashi
IGA-Pi2072-025 Aporia oberthurii Male 15.vi.1996 Da Ba Shan, Sichuan, China S. Igarashi
IGA-Pi2072-026 Aporia oberthurii Male 15.vi.1996 Da Ba Shan, Sichuan, China S. Igarashi
IGA-Pi2072-027 Pieris davidis Male vi.1981 Kanting, Suchowan, China S. Igarashi
IGA-Pi2072-028 Aporia procris Male 13.vi.1980 Kanting, Suchowan, China S. Igarashi
IGA-Pi2072-029 Aporia procris Male vi.1981 Kanting, Suchowan, China S. Igarashi
IGA-Pi2072-030 Aporia procris Male vi.1981 Kanting, Suchowan, China S. Igarashi
IGA-Pi2072-031 Mesapia peloria Male vi.1982 Qulian Shanmai, Ganau Sheng, China S. Igarashi
IGA-Pi2072-032 Mesapia peloria Male vi.1982 Qulian Shanmai, Ganau Sheng, China S. Igarashi
IGA-Pi2072-033 Mesapia peloria Male vi.1982 Qulian Shanmai, Ganau Sheng, China S. Igarashi
IGA-Pi2072-034 Mesapia peloria Male vi.1982 Qulian Shanmai, Ganau Sheng, China S. Igarashi
IGA-Pi2072-035 Aporia procris Male vii.2005 Sichuan, China S. Igarashi
IGA-Pi2072-036 Aporia goutellei Male vii.1981 Kanting, Suchowan, China S. Igarashi
IGA-Pi2072-037 Aporia goutellei Male vii.1981 Kanting, Suchowan, China S. Igarashi
IGA-Pi2072-038 Aporia nabellica Female vii.2005 Litang, Sichuan, China S. Igarashi
IGA-Pi2072-039 Aporia hippia Female 11.vi.1987 Tien-Hsian, Hwa-Lien, Taiwan S. Igarashi
IGA-Pi2072-040 Aporia hippia Male 11.vi.1987 Tien-Hsian, Hwa-Lien, Taiwan S. Igarashi
IGA-Pi2072-041 Aporia hippia Male 11.vi.1987 Tien-Hsian, Hwa-Lien, Taiwan S. Igarashi
IGA-Pi2072-042 Aporia hippia Female 13.vi.1987 Tien-Hsian, Hwa-Lien, Taiwan S. Igarashi
IGA-Pi2072-043 Aporia hippia Male 11.vi.1987 Tien-Hsian, Hwa-Lien, Taiwan S. Igarashi
IGA-Pi2072-044 Aporia bieti Male vi.1981 Kanting, Suchowan, China S. Igarashi