>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part II. Lepidoptera, Pieridae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection,
The University Museum, The University of Tokyo
Part II.  Lepidoptera, Pieridae

Motomu Teshirogi, Motohiro Harada, Hideyuki Ozawa*, Raiichiro Katsuyama, Kazushi Harada, Yasuhiro Ito & Masaya Yago

IGA-Pi 2015

59matching. Displaying : 1 - 59


Registration No. Scientific name Sex Date Locality Collector Note
IGA-Pi2015-001 Colias heos Male 27.vi.1943 Ching-his, Peian, Manchuria S. Asahina / S. garashi
IGA-Pi2015-002 Colias heos Male 28.vi.1943 Ching-his, Peian, Manchuria S. Asahina / S. garashi
IGA-Pi2015-003 Colias heos Male 29.vi.1943 Ching-his, Peian, Manchuria S. Asahina / S. garashi
IGA-Pi2015-004 Colias heos Male 29.vi.1943 Ching-his, Peian, Manchuria S. Asahina / S. garashi
IGA-Pi2015-005 Colias heos Male 27.vi.1943 Ching-his, Peian, Manchuria S. Asahina / S. garashi
IGA-Pi2015-006 Colias heos Male 29.vi.1943 Ching-his, Peian, Manchuria S. Asahina / S. garashi
IGA-Pi2015-007 Colias heos Male 29.vi.1943 Ching-his, Peian, Manchuria S. Asahina / S. garashi
IGA-Pi2015-008 Colias heos Male 28.vi.1943 Ching-his, Peian, Manchuria S. Asahina / S. garashi
IGA-Pi2015-009 Colias heos Male 28.vi.1943 Ching-his, Peian, Manchuria S. Asahina / S. garashi
IGA-Pi2015-010 Colias heos Male 27.vi.1943 Ching-his, Peian, Manchuria S. Asahina / S. garashi
IGA-Pi2015-011 Colias heos Male 29.vi.1943 Ching-his, Peian, Manchuria S. Asahina / S. garashi
IGA-Pi2015-012 Colias heos Male 29.vi.1943 Ching-his, Peian, Manchuria S. Asahina / S. garashi
IGA-Pi2015-013 Colias heos Male 27.vi.1943 Ching-his, Peian, Manchuria S. Asahina / S. garashi
IGA-Pi2015-014 Colias heos Male 27.vi.1943 Ching-his, Peian, Manchuria S. Asahina / S. garashi
IGA-Pi2015-015 Colias heos Male 27.vi.1943 Ching-his, Peian, Manchuria S. Asahina / S. garashi
IGA-Pi2015-016 Colias heos Male 28.vi.1943 Ching-his, Peian, Manchuria S. Asahina / S. garashi
IGA-Pi2015-017 Colias heos Male 27.vi.1943 Ching-his, Peian, Manchuria S. Asahina / S. garashi
IGA-Pi2015-018 Colias heos Male 28.vi.1943 Ching-his, Peian, Manchuria S. Asahina / S. garashi
IGA-Pi2015-019 Colias heos Male 28.vi.1943 Ching-his, Peian, Manchuria S. Asahina / S. garashi
IGA-Pi2015-020 Colias heos Male 27.vi.1943 Ching-his, Peian, Manchuria S. Asahina / S. garashi
IGA-Pi2015-021 Colias heos Male 29.vi.1943 Ching-his, Peian, Manchuria S. Asahina / S. garashi
IGA-Pi2015-022 Colias heos Male 29.vi.1943 Ching-his, Peian, Manchuria S. Asahina / S. garashi
IGA-Pi2015-023 Colias heos Male 27.vi.1943 Ching-his, Peian, Manchuria S. Asahina / S. garashi
IGA-Pi2015-024 Colias heos Male 28.vi.1943 Ching-his, Peian, Manchuria S. Asahina / S. garashi
IGA-Pi2015-025 Colias heos Male 27.vi.1943 Ching-his, Peian, Manchuria S. Asahina / S. garashi
IGA-Pi2015-026 Colias heos Male 18.vii.1941 Ching-his, Peian, Manchuria S. Asahina / S. garashi
IGA-Pi2015-027 Colias heos Male 28.vi.1941 Ching-his, Peian, Manchuria S. Asahina / S. garashi
IGA-Pi2015-028 Colias heos Male 28.vi.1943 Ching-his, Peian, Manchuria S. Asahina / S. garashi
IGA-Pi2015-029 Colias heos Male 27.vi.1943 Ching-his, Peian, Manchuria S. Asahina / S. garashi
IGA-Pi2015-030 Colias heos Male 19.vii.1941 Ching-his, Peian, Manchuria S. Asahina / S. garashi
IGA-Pi2015-031 Colias heos Male 28.vi.1943 Ching-his, Peian, Manchuria S. Asahina / S. garashi
IGA-Pi2015-032 Colias heos Female 8.vii.1941 Ching-his, Peian, Manchuria S. Asahina / S. garashi
IGA-Pi2015-033 Colias heos Female 29.vi.1943 Ching-his, Peian, Manchuria S. Asahina / S. garashi
IGA-Pi2015-034 Colias heos Female 18.vii.1941 Dobowava, North Hsingan Manchuria S. Asahina / S. garashi
IGA-Pi2015-035 Colias heos Female 18.vii.1941 Dobowava, North Hsingan Manchuria S. Asahina / S. garashi
IGA-Pi2015-036 Colias heos Male 9.vii.1981 Sin Hyon Ri Ryong Hyong Kun, Korea S. Igarashi
IGA-Pi2015-037 Colias heos Female 7.vii.1981 Sin Hyon Ri Ryong Hyong Kun, Korea S. Igarashi
IGA-Pi2015-038 Colias heos Female 11.vii.1981 Sin Hyon Ri Ryong Hyong Kun, Korea S. Igarashi
IGA-Pi2015-039 Colias heos Male 1.vii.1939 N. Korea S. Igarashi
IGA-Pi2015-040 Colias heos Male 28.vi.1943 Ching-his, Peian, Manchuria S. Igarashi
IGA-Pi2015-041 Colias eogene Male 20.vii.1971 Bala Kuran, E. Afghanistan S. Igarashi
IGA-Pi2015-042 Colias libanotica Male 6.vii.1976 Mts. Erburz (3500m), Iran S. Igarashi
IGA-Pi2015-043 Colias libanotica Male 6.vii.1976 Mts. Erburz (3500m), Iran S. Igarashi
IGA-Pi2015-044 Colias libanotica Male 6.vii.1976 Mts. Erburz (3500m), Iran S. Igarashi
IGA-Pi2015-045 Colias libanotica Male 6.vii.1976 Mts. Erburz (3500m), Iran S. Igarashi
IGA-Pi2015-046 Colias libanotica Male 6.vii.1976 Mts. Erburz (3500m), Iran S. Igarashi
IGA-Pi2015-047 Colias libanotica Male 6.vii.1976 Mts. Erburz (3500m), Iran S. Igarashi
IGA-Pi2015-048 Colias libanotica Male 6.vii.1976 Mts. Erburz (3500m), Iran S. Igarashi
IGA-Pi2015-049 Colias libanotica Male 6.vii.1976 Mts. Erburz (3500m), Iran S. Igarashi
IGA-Pi2015-050 Colias libanotica Male 7.vii.1976 Mts. Erburz (3500m), Iran S. Igarashi
IGA-Pi2015-051 Colias libanotica Male 7.vii.1976 Mts. Erburz (3500m), Iran S. Igarashi
IGA-Pi2015-052 Colias libanotica Male 6.vii.1976 Mts. Erburz (3500m), Iran S. Igarashi
IGA-Pi2015-053 Colias libanotica Female 7.vii.1976 Mts. Erburz (3500m), Iran S. Igarashi
IGA-Pi2015-054 Colias wiskotti Male 19.vi.1971 Panjao, Afghanistan S. Igarashi
IGA-Pi2015-055 Colias wiskotti Male 18.vi.1971 Panjao, Afghanistan S. Igarashi
IGA-Pi2015-056 Colias wiskotti Male 26.vii.1971 Bala Kuran, E. Afghanistan S. Igarashi
IGA-Pi2015-057 Colias wiskotti Female 9.vii.1971 Panjao, Afghanistan S. Igarashi
IGA-Pi2015-058 Colias marcopolo Male 2.vii.1971 Bala Kuran, E. Afghanistan S. Igarashi
IGA-Pi2015-059 Colias marcopolo Female 17.vii.1971 Bala Kuran, E. Afghanistan S. Igarashi