>> Japanese

Kojiro Shiraishi Insect Collection. Odonata

Catalogue of the Kojiro Shiraishi Insect Collection, The University Museum, The University of Tokyo
- Odonata -

Shin-ichi Suda1, Yuki Sugiura2, Katsuhiro Awano3, Yulina Kato4, Hayato Ito5, Yasuhiro Ito6 & Masaya Yago6

SHK-Od 004

28matching. Displaying : 1 - 28


Registration No. Family Scientific name Sex Date Locality Collector Note
SHK-Od-004-001 Gomphidae

Davidius nanus (Selys, 1869)

Male 29.iv.1959 Kuromegawa River, kurume-machi, Tokyo, Japan K. Shiraishi
SHK-Od-004-002 Gomphidae

Davidius nanus (Selys, 1869)

Female 29.iv.1959 Kuromegawa River, kurume-machi, Tokyo, Japan K. Shiraishi
SHK-Od-004-003 Gomphidae

Davidius fujiama Fraser, 1936

Male 15.v.1967 Higashiagano, Hanno City, Saitama Pref., Japan K. Shiraishi
SHK-Od-004-004 Gomphidae

Davidius fujiama Fraser, 1936

Female 15.v.1967 Higashiagano, Hanno City, Saitama Pref., Japan K. Shiraishi
SHK-Od-004-005 Gomphidae

Davidius moiwanus moiwanus (Matsumura & Okumura in Okumura, 1935)

Male 31.vii.1958 Kumanoyu, Shigakogen, Yamanouchi-machi, Nagano Pref., Japan K. Shiraishi
SHK-Od-004-006 Gomphidae

Davidius moiwanus moiwanus (Matsumura & Okumura in Okumura, 1935)

Female 31.vii.1958 Kumanoyu, Shigakogen, Yamanouchi-machi, Nagano Pref., Japan K. Shiraishi
SHK-Od-004-007 Gomphidae

Davidius moiwanus sawanoi Asahina & Inoue, 1973

Male 19.vi.1988 Yawata-kogen, Geihoku-cho, Hiroshima Pref., Japan K. Shiraishi
SHK-Od-004-008 Gomphidae

Davidius moiwanus sawanoi Asahina & Inoue, 1973

Female 18.vi.1988 Yawata-kogen, Geihoku-cho, Hiroshima Pref., Japan K. Shiraishi
SHK-Od-004-009 Gomphidae

Lanthus fujiacus (Fraser, 1936)

Male 15.v.1967 Higashiagano, Hanno City, Saitama Pref., Japan K. Shiraishi
SHK-Od-004-010 Gomphidae

Lanthus fujiacus (Fraser, 1936)

Female 12.v.1970 Higashiagano, Hanno City, Saitama Pref., Japan K. Shiraishi
SHK-Od-004-011 Gomphidae

Sinogomphus flavolimbatus (Matsumura in Oguma, 1926)

Male 26.vii.1961 Higashimoro, Moroyama-machi, Saitama Pref., Japan K. Shiraishi
SHK-Od-004-012 Gomphidae

Sinogomphus flavolimbatus (Matsumura in Oguma, 1926)

Female 26.vii.1961 Higashimoro, Moroyama-machi, Saitama Pref., Japan K. Shiraishi
SHK-Od-004-013 Gomphidae

Stylogomphus suzukii (Matsumura in Oguma, 1926)

Male 26.vii.1961 Koma, Hidaka-machi, Saitama Pref., Japan K. Shiraishi
SHK-Od-004-014 Gomphidae

Stylogomphus suzukii (Matsumura in Oguma, 1926)

Female 19.viii.1967 Higashiagano, Hanno City, Saitama Pref., Japan K. Shiraishi
SHK-Od-004-015 Gomphidae

Stylogomphus ryukyuanus ryukyuanus Asahina, 1951

Male 21.vii.1990 Kamiyaku-cho (Yakushima Is.), Kagoshima Pref., Japan K. Shiraishi
SHK-Od-004-016 Gomphidae

Stylogomphus ryukyuanus ryukyuanus Asahina, 1951

Female 21.vii.1990 Kamiyaku-cho (Yakushima Is.), Kagoshima Pref., Japan K. Shiraishi
SHK-Od-004-017 Gomphidae

Stylogomphus ryukyuanus asatoi Asahina, 1972

Male 4.vii.1988 Kunigami-son (Okinawajima Is.), Okinawa Pref., Japan K. Shiraishi
SHK-Od-004-018 Gomphidae

Stylogomphus ryukyuanus asatoi Asahina, 1972

Female 4.vii.1988 Kunigami-son (Okinawajima Is.), Okinawa Pref., Japan K. Shiraishi
SHK-Od-004-019 Gomphidae

Stylogomphus shirozui watanabei Asahina, 1984

Male 24.v.2008 Taketomi-cho (Iriomotejima Is.), Okinawa Pref., Japan K. Shiraishi
SHK-Od-004-020 Gomphidae

Stylogomphus shirozui watanabei Asahina, 1984

Female 29.vi.1994 Taketomi-cho (Iriomotejima Is.), Okinawa Pref., Japan K. Shiraishi
SHK-Od-004-021 Gomphidae

Leptogomphus yayeyamensis Matsumura in Oguma, 1926

Male 31.vii.1980 Hoshidate, Taketomi-cho (Iriomotejima Is.), Okinawa Pref., Japan K. Shiraishi
SHK-Od-004-022 Gomphidae

Leptogomphus yayeyamensis Matsumura in Oguma, 1926

Female 1.viii.1980 Kanpira, Taketomi-cho (Iriomotejima Is.), Okinawa Pref., Japan K. Shiraishi
SHK-Od-004-023 Gomphidae

Sieboldius albardae Selys, 1886

Male 26.vii.1961 Higashimoro, Moroyama-machi, Saitama Pref., Japan K. Shiraishi
SHK-Od-004-024 Gomphidae

Sieboldius albardae Selys, 1886

Female 26.vii.1961 Higashimoro, Moroyama-machi, Saitama Pref., Japan K. Shiraishi
SHK-Od-004-025 Gomphidae

Sinictinogomphus clavatus (Fabricius, 1775)

Male 16.viii.1998 Mizumoto Park, Katsushika-ku, Tokyo, Japan K. Shiraishi
SHK-Od-004-026 Gomphidae

Sinictinogomphus clavatus (Fabricius, 1775)

Female 16.viii.1998 Mizumoto Park, Katsushika-ku, Tokyo, Japan K. Shiraishi
SHK-Od-004-027 Gomphidae

Ictinogomphus pertinax (Selys, 1854)

Male 8.viii.1957 Miyazakijingu Shrine, Miyazaki City, Miyazaki Pref., Japan K. Shiraishi
SHK-Od-004-028 Gomphidae

Ictinogomphus pertinax (Selys, 1854)

Female 1.viii.1980 Funaura, Taketomi-cho (Iriomotejima Is.), Okinawa Pref., Japan K. Shiraishi