>> Japanese

Kojiro Shiraishi Insect Collection. Odonata

Catalogue of the Kojiro Shiraishi Insect Collection, The University Museum, The University of Tokyo
- Odonata -

Shin-ichi Suda1, Yuki Sugiura2, Katsuhiro Awano3, Yulina Kato4, Hayato Ito5, Yasuhiro Ito6 & Masaya Yago6

SHK-Od 002

11matching. Displaying : 1 - 11


Registration No. Family Scientific name Sex Date Locality Collector Note
SHK-Od-002-001 Calopterygidae

Mnais pruinosa Selys, 1853

Male 19.vi.1988 Geihoku-cho, Hiroshima Pref., Japan K. Shiraishi Aberrant form. Identified as Mnais pruinosa pruinosa Selys, 1853 f. strigata Selys, 1853 by the collector.
SHK-Od-002-002 Calopterygidae

Mnais pruinosa Selys, 1853

Male 18.vi.1988 Yawata-kogen, Geihoku-cho, Hiroshima Pref., Japan K. Shiraishi Aberrant form. Identified as Mnais pruinosa pruinosa Selys, 1853 f. esakii Asahina, 1976 by the collector.
SHK-Od-002-003 Calopterygidae

Mnais pruinosa Selys, 1853

Male 18.vi.1988 Yawata-kogen, Geihoku-cho, Hiroshima Pref., Japan K. Shiraishi Identified as Mnais pruinosa pruinosa Selys, 1853 f. sieboldi Suzuki,1984 by the collector.
SHK-Od-002-004 Calopterygidae

Mnais pruinosa Selys, 1853

Female 18.vi.1988 Yawata-kogen, Geihoku-cho, Hiroshima Pref., Japan K. Shiraishi Identified as Mnais pruinosa pruinosa Selys, 1853 f. sieboldi Suzuki,1984 by the collector.
SHK-Od-002-005 Calopterygidae

Mnais costalis Selys, 1869

Male 12.vi.1961 Around Shiki, Adachi-machi, Saitama Pref., Japan K. Shiraishi Identified as Mnais pruinosa costalis Selys, 1869 f. ogumai Asahina,1976 by the collector.
SHK-Od-002-006 Calopterygidae

Mnais pruinosa Selys, 1853

Male 8.vi.1965 Higashiagano, Hanno City, Saitama Pref., Japan K. Shiraishi Identified as Mnais pruinosa costalis Selys, 1869 f. costalis Selys, 1869 by the collector.
SHK-Od-002-007 Calopterygidae

Mnais costalis Selys, 1869

Male 12.vi.1961 Around Shiki, Adachi-machi, Saitama Pref., Japan K. Shiraishi Identified as Mnais pruinosa costalis Selys, 1869 f. costalis Selys, 1869 by the collector.
SHK-Od-002-008 Calopterygidae

Mnais pruinosa Selys, 1853

Female 8.vi.1965 Higashiagano, Hanno City, Saitama Pref., Japan K. Shiraishi Identified as Mnais pruinosa costalis Selys, 1869 f. asahinai Suzuki,1984 by the collector.
SHK-Od-002-009 Calopterygidae

Mnais pruinosa Selys, 1853

Male 17.v.1994 Shikumi, Futtsu City, Chiba Pref., Japan K. Shiraishi Aberrant form. Identified as Mnais pruinosa costalis Selys, 1870 f. edai Asahina, 1976 by the collector.
SHK-Od-002-010 Calopterygidae

Mnais pruinosa Selys, 1853

Female 17.v.1994 Shikumi, Futtsu City, Chiba Pref., Japan K. Shiraishi Aberrant form. Identified as Mnais pruinosa costalis Selys, 1870 f. edai Asahina, 1976 by the collector.
SHK-Od-002-011 Calopterygidae

Mnais costalis Selys, 1869

Female 15.vi.1988 Geihoku-cho, Hiroshima Pref., Japan K. Shiraishi Identified as Mnais pruinosa nawai Yamamoto, 1956 f. nawai Yamamoto, 1956 by the collector.